Hopp til hovedinnhold

Begreper

Her finner du definisjoner av sentrale begreper i Prosjektveiviseren.

  Begrepsdefinisjoner

  Brukes til å fange opp problemer/bekymringer som kan håndteres uformelt av prosjektleder.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Daglig logg
  • Prince2, engelsk: Daily Log

  Uavhenging sjekk på at produktene er riktige for sitt bruk eller at de møter definerte krav.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Kvalitetssikring
  • Prince2, engelsk: Quality assurance

  Å lede ansatte og organisasjonen gjennom en endringsprosess slik at virksomheten oppnår forventede resultater.

  Kommentar:
  Endringsledelse må ikke forveksles med det å styre endringer i prosjektets omfang (omfangsstyring). Det er heller ikke det samme som "change management" i betydningen kontrollert endring av programvare i driftsmiljøet, ref. ITIL.

  Erfaringsloggen er et ledelsesprodukt der det samles opp erfaringer underveis i prosjektet for å bruke disse senere i prosjektet eller i framtidige prosjekter.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Erfaringslogg
  • Prince2, engelsk: Lessons Log

  En evaluering er en beskrivelse av prosjektets forløp. Både positive og negative erfaringer skal evalueres. Evalueringen danner grunnlag for erfaringsbeskrivelsen.

  En detaljert plan som anvendes for styring og oppfølging i en fase.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Faseplan
  • Prince2, engelsk: Stage Plan

  En gevinstrealiseringsplan er en oversikt over de forventede og ønskede gevinster i et prosjekt. Den anvendes til styring og planlegging av hvordan gevinster skal realiseres i prosjektet, og hvilke kontrollmekanismer som kan kvalitetssikre dette. Planen bør utarbeides med linjeorganisasjonen som skal overta ansvaret.

  Prosjektets interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Interessent
  • Prince2, engelsk: Stakeholder

  Prosjektstyrets ansvar for å sikre at prosjektet utføres i henhold til beste praksis. Medlemmer av prosjektstyret (ofte kalt styringsgruppen) har et definert ansvar for intern kvalitetssikring. Prosjekteier har ansvar for å sikre gevinstfokus.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Prosjektsikring
  • Prince2, engelsk: Project Assurance

  Tekniske og administrative aktiviteter knyttet til etablering, vedlikehold og endring av konfigurasjon over produktets livssyklus.

  Et annet begrep for konfigurasjonsstryring kan være versjonshåndtering.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Konfigurasjonssstyring
  • Prince2, engelsk: Configuration management

  Produkter (dokumentasjon) som er nødvendig for å lede og styre et prosjekt. Ledelsesprodukter er de samme for alle prosjekter, men omfang og form kan tilpasses det enkelte prosjekt. Det finnes fire typer ledelsesprodukter; styringsdokumentasjon (obligatoriske ledelsesprodukter), supplerende dokumentasjon (vedlegg til styringsdokumentasjonen), registre og rapporter.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Ledelsesprodukt
  • Prince2, engelsk: Management Product

  Funksjonell løsningsbeskrivelse: En beskrivelse av hva et IT-system gjør, og hvilken funksjonalitet det inneholder sett fra et brukerperspektiv.

  Teknisk løsningsbeskrivelse: En beskrivelse av hvordan funksjonaliteten er implementert rent teknisk i IT-systemet.

  Prosjektveiviseren går ikke inn på utarbeidelsen av IT-systemer. Begrepet er derfor ikke brukt i Prosjektveiviseren (og er heller ikke brukt i PRINCE2).

  Merk: Begrepet Løsningsbeskrivelse var i tidligere versjoner av Prosjektveiviseren definert som Prosjekttilnærming. Betydningen av Prosjekttilnærming er nå endret i samsvar med PRINCE2.

  Et Mandat for konseptfasen er et ledelsesprodukt som etableres av organisasjonen som eier og iverksetter et prosjekt. Det utarbeides på bakgrunn av et oppdrag, en strategisk satsning eller et forslag til å løse et problem eller et behov. Det gir de som skal gjennomføre utredningsarbeidet/konseptfasen et mandat til å sette i gang sitt arbeide, herunder føringer og rammer for arbeidet i konseptfasen.

  En portefølje er alle programmer og prosjekter som utføres av en organisasjon, flere organisasjoner eller deler av en organisasjon.
  Prosjektveiviseren er rettet mot styring av de enkelte prosjektene og er ikke i seg selv ment å ivareta virksomhetens behov for porteføljestyring. Imidlertid vil porteføljestyringens prioritering og koordinering av hele porteføljen ha en klar kobling mot konklusjonene fra prosjektveiviserens beslutningspunkter; og da i særlig grad de tidlige beslutningspunktene BP1 og BP2.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Portefølje
  • Prince2, engelsk: Portfolio

  Noe som leveres fra en prosjektfase eller brukes i en prosjektfase. Produkter er definerte deler av en prosjektleveranse som kan kvalitetskontrolleres og leveres.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Produkt
  • Prince2, engelsk: Product

  En beskrivelse av hensikten med produktet, sammensetning, hva det er basert på og kvalitetskriterier. Den er etablert under planlegging, så snart som mulig etter at behovet for produktet er identifisert.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Produktbeskrivelse
  • Prince2, engelsk: Product Description

  Produktkøen er en prioritert liste over den funksjonaliteten systemet skal inneholde.

  (Brukes i smidige prosjekter)

  Produktnedbrytningsstruktur er et hierarki av alle produkter som skal produseres og som er definert i en plan.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Produktnedbrytningsstruktur
  • Prince2, engelsk: Product breakdown stucture

  Et program er en samling av prosjekter og aktiviteter med et felles overordnet mål som sammen vil medføre forandringer i en virksomhet, en myndighet eller en sektor, som gir gevinst for forretningen. Et program har ofte varighet på flere år, og programmets prosjekter kan gjennomføres i sekvens eller med hel eller delvis parallellitet

  Prosjektveiviseren er rettet mot prosjektstyring og er ikke ment å være dekkende for de behovene som styring av et program vil innebære. Likevel er mye av de grunnleggende prinsippene og strukturene overførbare til programstyring.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Program
  • Prince2, engelsk: Programme

  Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere den avtalte Prosjektbegrunnelsen. Prosjekter kjennetegnes ved at oppgaven

  • er av unik karakter
  • har gitte mål
  • har en avgrenset ramme for omfang, tid og kostnad

  Bruk av prosjekt som arbeidsform gir ofte en positiv effekt for linjeorganisasjonen i form av

  • større vekt på oppgaven
  • bedre styring av oppgaven
  • en god arena for tverrfaglig samarbeid

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Prosjekt
  • Prince2, engelsk: Project

  Begrunnelsen for en oppgave som involverer kostnader, gevinster, usikkerhet og tid. Gyldigheten av begrunnelsen blir vurdert kontinuerlig over prosjektets levetid.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Business Case
  • Prince2, engelsk: Business Case

  De deler av eierstyring på virksomhetsnivå som er relatert til prosjektaktiviteter. Effektiv eierstyring på prosjektnivå sikrer at prosjektporteføljen er knyttet til de strategiske mål og at prosjektene ledes i henhold til ”beste praksis”.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Eierstyring (prosjekt)
  • Prince2, engelsk: Governance (project)

  Et prosjektforslag er et sammendrag av hensikt, kostnader, tid, kvalitetskrav og begrensinger. Det er etablert i konseptfasen og anvendes som et underlag for etablering av styringsdokumentasjonen i planleggingsfasen. Prosjektforslaget vedlikeholdes ikke.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Prosjektforslag
  • Prince2, engelsk: Project Brief

  Prosjektorganisasjon er en beskrivelse av de personer, roller og ansvarsområder som er satt av til å løse et gitt prosjekt.

  En overordnet plan som viser hovedproduktene i prosjektet, når leveransene finner sted og til hvilken kostnad.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Prosjektplan
  • Prince2, engelsk: Project Plan

  Prosjektproduktet er det som prosjektet må levere for å bli godkjent. Dette omfatter som oftest flere prosjektleveranser. En prosjektleveranse består ofte av flere produkter.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Prosjektprodukt
  • Prince2, engelsk: Project product

  En beskrivelse av hvordan prosjektet skal gå frem for å løse sin oppgave.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Prosjekttilnærming
  • Prince2, engelsk: Project approach

  En samfunnsøkonomisk analyse er en analyse av hvilke samfunnsøkonomiske gevinster og omkostninger et spesifikt prosjekt vil medføre.

  En rapport fra prosjektleder til prosjektstyret som bekrefter overlevering av alle produkter med tilhørende oppdatert Prosjektbegrunnelse, og en vurdering av prosjektets sluttresultat i forhold til det originale styringsdokumentet.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Sluttrapport
  • Prince2, engelsk: End Project Report

  Elementer fra produktkøen som er planlagt utviklet i den aktuelle sprinten.

  Styringsdokumentet er et samledokument for den styringsinformasjonen som utgjør «kontrakten» mellom prosjekteier og prosjektleder. Styringsdokumentet m/vedlegg slik det ble godkjent ved BP3 utgjør prosjektets «baseline» og er grunnlaget for evaluering av prosjektets måloppnåelse ved prosjektets avslutning, (ev. justert/oppdatert med godkjente endringer underveis).

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Prosjektinitieringsdokument
  • Prince2, engelsk: Project Initiation Documentation

  Styringsdokumentasjonen skal gi en oversikt over alle sentrale forhold i et prosjekt, på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, oppdragsgiver og relevante eksterne interessenter.

  • Mandat for konseptfasen gir grunnlag for å starte en konseptfase.
  • I løpet av konseptfasen utarbeides prosjektbegrunnelse (foreløpig versjon) og prosjektforslag. Disse henger nøye sammen.
  • I løpet av planleggingsfasen erstattes prosjektforslaget med styringsdokument og gevinstrealiseringsplan. Prosjektbegrunnelsen videreutvikles samtidig i tråd med disse. Sammen danner de en helhetlig styringsramme for prosjektet.
  • Mot slutten av hver fase utarbeides en faseplan for neste fase, som beskriver i mere detalj hvordan denne skal gjennomføres.
  • I løpet av avslutningsfasen utarbeides en sluttrapport.
  • Mot slutten av realiseringsfasen utarbeides en konseptevalueringsrapport.

  Under Dokumentasjon kan du lese mer om hensikten med de ulike dokumentene, og når i prosjektløpet de skal utarbeides og oppdateres.

  En testplan er en systematisk beskrivelse av hvordan testprosesser skal gjennomføres i et prosjekt.

  En usikkerhetsanalyse er en beskrivelse av usikkerhetene som finnes i et prosjekt. En usikkerhetsanalyse er svært lik en risikoanalyse, men tar også med positive hendelser som kan oppstå i prosjektet.

  Det kontinuerlige arbeidet for å opprettholde et godt system for internkontroll som ledelsen bruker for å sikre at effektive ledelsessystemer, inkludert finansielle systemer for overvåkning og styring, er på plass for å sikre ivaretakelse av eiendeler, inntjening og virksomhetens omdømme.

  Begrepsbruk:

  • Prince2, norsk: Eierstyring (virksomhet)
  • Prince2, engelsk: Governance (corporate)

  PRINCE2-begreper

  Under finner du en samleoversikt over begrepene og deres tilsvarende ordbruk i PRINCE2 på norsk og engelsk:

  Prosjektveiviseren PRINCE2, norsk PRINCE2, engelsk
  Daglig logg Daglig logg Daily Log
  Ekstern kvalitetssikring Kvalitetssikring Quality assurance
  Endringsledelse
  Erfaringslogg Erfaringslogg Lessons Log
  Evaluering
  Faseplan Faseplan Stage Plan
  Gevinstrealiseringsplan
  Godkjenning Godkjenning Approval
  Interessent Interessent Stakeholder
  Intern kvalitetssikring Prosjektsikring Project Assurance
  Konfigurasjonstyring Konfigurasjonssstyring Configuration management
  Ledelsesprodukt Ledelsesprodukt Management Product
  Løsningsbeskrivelse
  Mandat for konseptfasen
  Portefølje Portefølje Portfolio
  Produkt Produkt Product
  Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse Product Description
  Produktkø
  Produktnedbrytingsstruktur Produktnedbrytningsstruktur Product breakdown stucture
  Program Program Programme
  Prosjekt Prosjekt Project
  Prosjektbegrunnelse Business Case Business Case
  Prosjekteierstyring Eierstyring (prosjekt) Governance (project)
  Prosjektforslag Prosjektforslag Project Brief
  Prosjektorganisasjon
  Prosjektplan Prosjektplan Project Plan
  Prosjektprodukt Prosjektprodukt Project product
  Prosjekttilnærming Prosjekttilnærming Project approach
  Samfunnsøkonomisk analyse
  Sluttrapport Sluttrapport End Project Report
  Sprintkø
  Styringsdokument Prosjektinitieringsdokument Project Initiation Documentation
  Styringsdokumentasjon
  Testplan
  Usikkerhetsanalyse

  Virksomhetsstyring

  Eierstyring (virksomhet) Governance (corporate)

  Nynorsk ordliste

  Her er en oversikt over sentrale begrep i Prosjektveiviseren på bokmål og nynorsk:

  Bokmål

  Nynorsk

  Avhengighet

  Avhengnad (helst skrive om)

  Begrunnelse

  Grunngjeving

  Effektmål

  Verknadsmål

  Erfaringslogg

  Røynslelogg

  Informasjonssikkerhet

  Informasjonstryggleik

  Mulighet

  Mogenskap

  Mulighet

  Moglegskap

  Prosjektbegrunnelse

  Prosjektgrunngjeving

  Prosjekteier

  Prosjekteigar

  Rammebetingelser

  Rammeføresetnader

  Prosjektomgivelse

  Prosjektomgjevnad

  Sannsynlighet

  Sannsynlegheit

  Suksessfaktorer

  Framgangsfaktorar

  Usikkerhet

  Usikkerhetsstrategi, -styring, -analyse

  Uvisse

  Uvissestrategi, -styring, -analyse

  Veiledning

  Rettleiing

  Virksomhet

  Verksemd

  Virksomhetsmål

  Verksemdmål