Hopp til hovedinnhold

Ledelsens perspektiv

For virksomhetens strategiske måloppnåelse er det ikke vesentlig om resultatene blir skapt ved bruk av prosjekt som arbeidsform eller ved annen form for leveranseproduksjon.

Ut fra de prioriteringene som gjøres i idétrakten beslutter virksomhetsledelsen ved beslutningspunkt 1 (BP1) å iverksette en konseptutredning for å finne ut hvordan de skal løse et problem eller et behov. En eventuell beslutning ved BP2 om å iverksette det tiltaket som konseptutredningen har anbefalt, skal være begrunnet av at nytteverdien (gevinstene) av tiltaket er klart større enn kostnadene og ulempene.

En redigert variant av Prosjektveiviserens modellfigur der Planlegge, Gjennomføre og Avslutte er slått sammen til Leveranseproduksjon, gjennomført enten som et prosjekt eller som produktutvikling.

Hvilken arbeidsform og organisering som velges for å skape de ønskede endringene og nyttevirkningene blir et spørsmål om hva som er mest hensiktsmessig ut fra tiltakets art og omgivelser. I virksomhetsledelses perspektiv er det den strategiske måloppnåelsen som er avgjørende, og ikke hvordan resultatene skapes. I idétrakten prioriterer virksomheten hvilke oppgaver som skal utredes i en konseptfase. Hvordan resultatene skal skapes er en del av det konseptvalget som gjøres i konseptfasen. Dette "hvordan" kan også omfatte andre arbeidsformer enn en tradisjonell prosjektorganisering, inkludert produktutvikling i en hvilken som helst form.

Uansett blir det viktig at virksomheten, etter at de valgte løsningene er utviklet og levert, følger opp at disse blir brukt på en slik måte at de ønskede endringene og nyttevirkningene blir realisert slik som forutsatt i konseptfasen.