Hopp til hovedinnhold

Sammenheng med program- og porteføljestyring

Prosjektveiviseren dreier seg om styring av prosjekter, og dekker ikke områdene programstyring og porteføljestyring. Imidlertid har Prosjektveiviseren en klar sammenheng disse områdene.

Programstyring

Ofte vil virksometsledelsen ønske å benytte seg av prosjekter som arbeidsform for å gjennomføre store og omfattende endringer eller utviklingsoppgaver. Dette kan være komlekse og langsiktige oppgaver som det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre som ett prosjekt, men bør organiseres som flere prosjekter. Selv om disse prosjektene ikke skal gjennomføres samtidig vil de ha klare avhengigheter, og ofte bygge på resultatene fra de andre prosjektene. En slik samling av prosjekter kalles ofte for et program. Gjennom dette programmet ivaretar virksomheten den nødvendige styringen og koordineringen av alle prosjektene som programmet betår av. Det er dette som kalles programstyring.

Porteføljestyring

Prosjektveivisereens idétrakt og konseptfase har en nær sammenheng med virksomhetens porteføljestyring (dette er spesifikt kommentert i beskrivelsen av idétrakten). Når virksomhetsledelsen velger å iverksette en konseptfase (ved beslutningspunkt 1) er hensikten å utrede hvilken nytteverdi det vil ha å iverksette et tiltak for å løse det aktuelle behovet eller problemet, og hviklen tilnærming et slikt tiltak i så fall bør ha. De ulike konseptfasene som virksometsledelsen iverksetter er dermed godt egnet til å skape et solid beslutningsunderlag for å gjøre de riktige prioriteringene av hvilke tiltak/prosjekter som vil gi det beste bidraget til å oppfylle virksomhetens mål. Dette er en sentral del av virksomhetsledelsens porteføljestyring.