Hopp til hovedinnhold

Hva er gjennomføringsfasen?

I gjennomføringsfasen(e) leverer dere prosjektets produkter ved å gjennomføre delfaser i henhold til de planer og strategier som fremgår av styringsdokumentet.

Prosjektveiviseren - modell/figur med markering av gjennomføringsfasen, som er tredje del av modellen, hvor man må gjennomføre leveranser, planlegge delfaser og følge opp gevinstrealisering

Oppstart av fasen

Fasen innledes ved at prosjekteier har godkjent styringsdokumentet som ble utarbeidet i planleggingsfasen.

Del opp gjennomføringen

Det kan være en eller flere gjennomføringsfaser i et prosjekt, avhengig av type, størrelse, usikkerhet, osv. Generelt er det en god regel å dele opp gjennomføringen i delfaser for å oppnå håndterbare og hyppige del-leveranser og bedre styring. Type prosjekt vil legge føringer for hvordan gjennomføringsfasene vil se ut. Delfasene kan brukes som alt fra forhåndsbestemte leveranser og tradisjonelle milepæler til små brukerorienterte sykluser, for eksempel basert på innovasjonsmetodikk og «behov-løsning-test», eller korte og hyppige «sprinter» basert på smidig metodikk.

Velg metoder som egner seg for ditt prosjekt

Hvis man for eksempel skal gjennomføre systemutvikling ved bruk av en smidig utviklingsmetode, vil dette legge føringer for roller, ansvar og gjennomføringsstrategi etc. I andre typer prosjekter kan gjennomføringsfasene innebære å gjennomføre anskaffelser, inngå kontrakter og utføre detaljert analyse og design. Uansett hvordan prosjektgjennomføringen struktureres må krav til informasjonssikkerhet og personvern ivaretas på en god måte.

Prosjektleder er ansvarlig for å styre gjennomføringsfasene på vegne av prosjektstyret. Dette innebærer at prosjektleder skal delegere oppgaver og rapportere på fremdrift i henhold til prosjektets styringsparametere (tid, kostnad, usikkerhet, kvalitet, omfang og gevinster).

Hold styr på prosjektet

Prosjekteier må sikre kontinuerlig forankring i virksomhetsledelsen underveis, og prosjektbegrunnelse og gevinstrealiseringsplan må oppdateres.

I løpet av gjennomføringsfasene vil eierskap til prosjektproduktene som utvikles overføres til brukerne. Det kan være flere overleveringer i et prosjekt avhengig av hvilke produkter et prosjekt skal produsere. Det er sentralt at overlevering gis stor oppmerksomhet og planlegges nøye.

Mot slutten av hver av gjennomføringens delfaser skal prosjektlederen sikre at prosjektstyret får tilstrekkelig informasjon slik at de kan evaluere den aktuelle fasen, og at alle produktene i fasen er ferdigstilt og godkjent. Videre skal prosjektstyret godkjenne den neste faseplanen, evaluere den oppdaterte prosjektplanen og bekrefte kontinuerlig virksomhetsmessig forankring.

Forbered beslutningspunkt 4

Gjennomføringsfasene avsluttes ved at prosjekteier ved BP4 godkjenner at avslutningsaktivitetene kan starte. Det skjer ved at prosjektet ved slutten av siste gjennomføringsfase utarbeider en avslutningsanbefaling som fremlegges ved BP4 i tillegg til de ledelsesproduktene som er standard for alle gjennomføringsfasene.

Relaterte steg i prosjektet