Hopp til hovedinnhold

Hva er Prosjektveiviseren?

Prosjektveiviserens formål er å bidra til flere vellykkede prosjekter. Den beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser og beslutningspunkter. Ved hvert beslutningspunkt godkjenner virksomhetsledelsen/ prosjekteieren overgang fra en fase til den neste.

Prosjektveiviseren - modell/figur med idéfase, konseptfase, planleggingsfase, gjennomføringsfase, gevinstfase og avslutningsfase

Ny versjon

Innholdet i denne versjonen av Prosjektveiviseren er omtrent identisk med den forrige versjonen. Det som er endret, er at figurer ikke lenger er klikkbare, og at en del sider har fått litt ny utforming. Endringene er styrt av regelverket for universell utforming og at Prosjektveiviseren skal følge samme rammeverk som Digitaliseringsdirektoratets øvrige nettsteder. Les mer om dette under versjonshistorikken.

Hensikten med fasene

 • Idé
  Før konseptfasen vurderer og prioriterer linjeorganisasjonen hvilke idéer som skal utredes videre i en konseptfase. ​​
 • Konsept
  Konseptfasen hjelper virksomhets-ledelsen til å velge riktig prosjekt. Her avklarer linjeorganisasjonen hva behovet egentlig er, og velger den beste tilnærmingen (konseptet) for et eventuelt prosjekt.
 • Selve prosjektet består av tre faser:
  • Planlegge
   – der prosjektet etableres, prosjektets mål forankres, og dere lager en plan for hvordan prosjektet skal styres
  • Gjennomføre
   – der resultatene skapes og leveres
  • Avslutte
   – der produktansvaret overføres og prosjektet oppløses
 • Realisere
  Etter prosjektets avslutning følger virksomheten opp den videre realiseringen av gevinster, basert på prosjektets leveranser

Beslutningspunkter

Overgangen fra en fase til den neste styres gjennom beslutningspunkter. Ved hvert beslutningspunkt (BP) godkjenner virksomhetsledelsen/ prosjekteieren overgang fra en fase til den neste. Det gir virksomhetsledelsen en nyttig mekanisme for innsyn og trinnvis godkjenning gjennom hele Prosjektveiviserens livsløp.

Målgrupper

 • Virksomhetsledelsen – og deres bruk av prosjekter som et sentralt virkemiddel for å realisere virksomhetens mål
 • Prosjekteiere – og deres rolle som bindeledd mellom linjeorganisasjon og prosjektet
 • Prosjektledere – og deres ansvar for overordnet planlegging og gjennomføring av prosjektet

Viktige tema i alle faser

Disse temaene krever spesiell oppmerksomhet for å ivareta god prosjektstyring. Hvordan de bør ivaretas er derfor spesielt beskrevet under hver enkelt fase.