Hopp til hovedinnhold

Prosjektveiviserens bakgrunn og historie

Er du interessert i Prosjektveiviserens historie, bakgrunnen for at den ble laget, og hvordan den har utviklet seg frem til det den er i dag?

Hvorfor ble Prosjektveiviseren laget?

Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Digitalisering skal bidra til bedre tjenester for brukerne, og en mer effektiv forvaltning. For å gjennomføre ønskede endringer, må den enkelte virksomhet gjennomføre et eller flere prosjekter. En utfordring er at virksomhetenes modenhet og kompetanse på prosjektstyring og –gjennomføring er varierende. Digitaliseringsdirektoratet har derfor utarbeidet Prosjektveiviseren som er en anbefalt prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Prosjektveiviseren retter seg i særlig grad mot prosjektledere, prosjekteiere og virksomhetsledelsen.

Digitaliseringsrundskrivet

gir føringer for bruk av Prosjektveiviseren (sitat):
«Dersom virksomheten ikke har etablert en prosjektmodell for gjennomføring av IKT-relaterte tiltak, bør Prosjektveiviseren benyttes i planlegging, styring og gevinstrealisering av IKT-relaterte prosjekter. Prosjektmodellen kan tilpasses den enkelte virksomhets behov og det konkrete prosjektet.»

Selv om Prosjektveiviseren i utgangspunktet er utviklet for å bidra til flere vellykkede digitaliseringsprosjekter og er tilpasset disse, kan den med små justeringer benyttes for alle typer prosjekter.

Prosjektmodellen

Prosjektmodellen består av fem faser og seks beslutningspunkter. Modellen dekker hele prosjektprosessen fra konseptvalg til avslutning av et prosjekt, samt overlevering til linjen og realisering av gevinster. Ansvaret for aktivitetene og beslutningene som ligger i fase 1; konseptfasen og fase 5; realiseringsfasen, ligger til linjeorganisasjonen, men er helt avgjørende for at gevinstene av prosjektet skal bli realisert. Disse "blå fasene" er derfor en svært viktig del av prosjektmodellen.

Prosjektveiviseren er basert på den internasjonalt anerkjente prosjektledelsesmodellen PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments). Digitaliseringsdirektoratet har tilpasset denne generiske modellen ved å

  • forenkle den noe (detaljeringsnivå, samt prioritering av noen temaer)
  • tilpasse noen særlig vanskelig tilgjengelige begreper (se begrepsliste)
  • integrere IT-politiske føringer som gjelder for digitaliseringsprosjekter som skal gjennomføres i norske virksomheter
  • integrere DFØs veiledere og retningslinjer
  • synliggjøre hvordan prosjektmodellen kombineres med ulike prosesser for fremskaffelse av prosjektets produktleveranser

I dokumentet under finner du historien: "Prosjektveiviseren 2009–2018 – fra verktøykasse til helhetlig ledelse".