Hopp til hovedinnhold

Hva er realiseringsfasen?

Her følger virksomheten opp sin videre realisering av gevinster, og vurderer oppnåelse av effektmål.

Prosjektveiviseren - modell/figur med markering av realiseringsfasen, som er femte og siste del av modellen, hvor man må realisere mål og gevinster  og måle gevinster

Ansvarlig: Linjeorganisasjonen

Fasens oppstart

Realiseringsfasen innledes ved at prosjektet har blitt formelt avsluttet, og alle avtalte produkter er levert.

Gevinstarbeidet starter ikke her ...

Det er viktig at gevinstarbeidet vektlegges i alle fasene av et prosjekt. Noen ganger kan gevinster realiseres i løpet av prosjektperioden, men ofte kan de ikke tas ut før prosjektet er avsluttet. Planlegging av gevinstrealiseringen skal påbegynnes i konsept- og planleggingsfasen av et prosjekt, der forventede og ønskede gevinster kartlegges og defineres. Arbeidet med gevinstrealisering er en stor oppgave som krever prioritering og oppfølging.

Hva skjer i denne fasen?

Realiseringsfasen inneholder aktiviteter som bidrar til at organisasjonen får realisert ønskede gevinster ved å nyttiggjøre seg av prosjektets produkter. I denne fasen bør det arbeides praktisk med hvordan virksomheten kan jobbe videre med å hente ut gevinstene som ble dokumentert i gevinstrealiseringsplanen.

Typiske aktiviteter i denne fasen består av opplæring av ansatte i bruk av nye verktøy, etablere og følge opp endrede arbeidsprosesser og løpende forbedring basert på erfaringer med praktisk bruk.

Den ansvarlige for gevinstrealiseringen skal sikre at de planlagte tiltakene for gevinstrealisering gjennomføres, og skal også følge med på om gevinster har blitt realisert.

Har virksomheten også noe å lære?

Det anbefales også at virksomheten etablerer en formalisert evalueringsprosess knyttet til valg av konsept, med en konseptevalueringsrapport. Dette fordi organisasjonen senere skal kunne dra nytte av disse erfaringene.

Forbered beslutningspunkt 6

Vurder om gevinstoppfølgingen bør følges opp med flere gjennomføringer av BP6. Dette skal i så fall beskrives og tidfestes i den oppdaterte gevinstrealiseringsplanen.

Relaterte steg i prosjektet