Hopp til hovedinnhold

Virksomhetsarkitektur i de ulike fasene

  Virksomhetsarkitektur i konseptfasen

  Først etableres en visjon for hva som skal løses. Deretter avklares virksomhetsinterne, sektorspesifikke og felles offentlige føringer som er relevante for arbeidet. Politiske og fellesoffentlige føringer for digitalisering finnes blant annet som:

  • Målsetninger i Digital agenda (2016)
  • Innsatsområder i Digitaliseringsstrategien «Én offentlig sektor» (2019)
  • Krav og anbefalinger i Digitaliseringsrundskrivet (statlige virksomheter)
  • Føringer i tildelingsbrevene (statlige virksomheter)
  • Krav og anbefalinger i Overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor

  Så utarbeides overordnede arkitekturskisser for prosess, informasjonsflyt og teknologi, som sammen utgjør løsningsarkitekturen. Dette sees så i sammenheng med virksomhetsarkitekturen for å sikre gjenbruk av data og løsninger, og oppnåelse av virksomhetens målbilde. Deretter skisseres en migreringsplan som en del av en helhetlig prosjektplan.

  Virksomhetsarkitektur i planleggingsfasen

  Oppdater visjonen for hva som skal løses, og vurder om det er tatt tilstrekkelig hensyn til relevante virksomhetsinterne, sektorspesifikke og felles offentlige føringer. Oppdater så arkitekturskissene som utgjør løsningsarkitekturen, og se disse i sammenheng med virksomhetsarkitekturen for å sikre gjenbruk av data og løsninger, og oppnåelse av virksomhetens målbilde. Deretter oppdateres migreringsplanen, som en del av den oppdaterte prosjektplanen.

  Virksomhetsarkitektur i gjennomføringsfasene

  Oppdater eventuelle endringer i visjonen for hva som skal løses, og vurder om det er tatt tilstrekkelig hensyn til relevante virksomhetsinterne, sektorspesifikke og felles offentlige føringer. Oppdater så eventuelle endringer i arkitekturskissene som utgjør løsningsarkitekturen, og se dette i sammenheng med virksomhetsarkitekturen for å sikre gjenbruk av data og løsninger, og oppnåelse av virksomhetens målbilde. Deretter oppdateres migreringsplanen, som en del av den oppdaterte prosjektplanen. Ferdig utviklede og godkjente prosesser og løsninger implementeres/settes i produksjon.

  Virksomhetsarkitektur i avslutningsfasen

  Sørg for at endringer som er satt i produksjon er tilstrekkelig dokumentert, og at virksomhetsarkitekturen blir oppdatert. Vurder om det er uløste problemer som følge av prosjektet som påvirker virksomhetsarkitekturen, og bidra til at disse håndteres. Gjennomfør evaluering av arkitekturarbeidet i prosjektet for å bidra til læring.

  Virksomhetsarkitektur i realiseringsfasen

  Følg opp gevinstrealiseringen. At prosjektet er i tråd med virksomhetsarkitekturen vil bidra positivt til gevinstrealisering. Det sikrer at prosjektarbeidet/produktutviklingen henger sammen med virksomhetens mål, strategier og forretningsgrunnlag, og at det er tilpasset prosesser, organisasjon og teknologi.