Hopp til hovedinnhold

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur dreier seg om hvordan en virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. En virksomhetsarkitektur består av prinsipper, metoder og modeller som til sammen beskriver dette i en helhet.

Hensikten med en godt beskrevet og omforent virksomhetsarkitektur er blant annet at enkeltløsninger realiseres i en helhetlig sammenheng og ikke hver for seg. Formålet er å sikre god sammenheng mellom arbeidsprosesser og IT-løsninger, og å unngå at det etableres informasjonssystemer som ikke snakker sammen, eller såkalte siloer. IT-arkitektur utgjør en delmengde av virksomhetens helhetlige arkitektur og handler om hvordan IT-systemer er bygget opp ved hjelp av komponenter og relasjonene mellom disse.

Felles offentlig arkitektur

Offentlig forvaltning håndterer et mangfold av oppgaver, og de ulike offentlige virksomhetene har særegne behov. Samtidig vil de fleste virksomhetene ofte ha en rekke felles behov. I tillegg trenger de ofte å samhandle med hverandre for å ivareta sine oppgaver. En felles arkitektur for offentlig sektor legger til rette for samhandling på tvers av virksomheter og bidrar til å understøtte felles behov ved å legge til rette for gjenbruk av felleskomponenter.

Virksomhetsarkitekturen som kilde til prosjektforslag

Som en del av virksomhetsarkitekturen utvikles målbilder og handlingsplaner basert på virksomhetsstrategier og overordnede mål. Handlingsplanen har sitt utspring i sammenligning av nåsituasjonen og ønsket framtidssituasjon. Det er prosjektene og produktutviklingen som skal få de ønskede endringene til å skje.

Arkitekturarbeid i prosjekter og produktutvikling må skje i samråd med virksomhetsarkitekturen

Ideer, prosjektforslag og løsnings-arkitektur må sees i sammenheng med virksomhetsarkitekturen, og ikke bryte med det helhetlige målbildet for virksomheten. Dette innebærer at virksomhetsarkitekten bør være med i den tidlige vurderingen av ideer og prosjektforslag, og ha en tett relasjon til løsningsarkitekten i alle faser av prosjektet/produktutviklingen. Virksomhetsarkitekturen gir føringer og rammer for løsningsarkitekturen, men løsningsarkitekturen vil også kunne utfordre og føre til endringer i virksomhetsarkitekturen. Når endrede arbeidsprosesser og løsninger settes i produksjon vil de inngå i og bli en del av den helhetlige virksomhetsarkitekturen.