Hopp til hovedinnhold

Hva vil kreves av organisasjonen?

Den grunnleggende hensikten med et digitaliseringsprosjekt er å skape en ønsket endring. Hva skal til for å lykkes med dette?

Hva vil endringen innebære?

Den tekniske delen av endringen er ofte den enkleste å lykkes med. De organisasjonsmessige omstillingene knyttet til organisering, ledelse og nye virksomhetsprosesser kan i mange tilfeller være minst like krevende å gjennomføre. Dersom organisasjonen ikke lykkes med disse endringene vil de tekniske løsningene ikke bli brukt etter hensikten og de forventede gevinstene vil utebli. Prosjektet er da mislykket uansett hvor gode de tekniske løsningene måtte være.

En svært viktig del av konseptfasen vil derfor være å danne seg et godt bilde av hvor utfordrende organisasjonens endringsbehov vil være. Dette vil kunne variere mellom de ulike konseptene som skal vurderes, og vil derfor kunne være avgjørende for hvilket konseptvalg som vil være det beste. Kompleksiteten i den endringen organisasjonen må gjennomgå må alltid ses i forhold til organisasjonens modenhet og evne til å omstille seg.

Hvordan kan vi lykkes med denne endringen?

Gjør en overordnet analyse av hvor stort omfanget av endringen vil være, gjerne som en workshop med et kjerneteam. Ta utgangspunkt i de områdene som erfaringsmessig kan innebære utfordringer, som for eksempel arbeidsprosesser, roller og ansvar, kompetanse, organisasjonsstruktur, endringer i lokalisering, etc. Dette vil gi grunnlag for valg av tilnærming, estimering av ressursbehov, samt nødvendig kompetanse og roller som vil kreves for å ivareta den nødvendige endringsledelsen på en tilfredsstillende måte.

Neste skritt blir å vurdere hvilke tiltak innen endringsledelse som vil kreves for å gjennomføre den nødvendige omstillingen på en tilfredsstillende måte. I mange digitaliseringsprosjekter vil det være behov for dyptgripende organisasjonsutvikling, og oppgaven er så omfattende at den bør organiseres og håndteres i et eget delprosjekt med en egen prosjektleder. I planleggingsfasen vil denne vurderingen være en viktig føring når prosjektorganisasjonen skal bestemmes.

I Arbeidsgiverportalen kan du lese mer om endringsledelse og hvordan gjennomføre omstillinger. Portalen gir fagstoff og tilbyr nettverk og veiledning på arbeidsgiverrelaterte temaer.

Relaterte steg i prosjektet