Hopp til hovedinnhold

Hvilke prinsipielle spørsmål reiser konseptene?

I denne aktivteten skal dere sikre at konseptene ikke er i konflikt med samfunnets etiske verdier og rammer.

Her skal dere vurdere om konseptene som er relevante å utrede reiser prinsipielle spørsmål. Dette innebærer at dere ikke kan vurdere konseptene bare ut ifra en enkel sammenstilling og avveining av nytte- og kostnadsvirkninger. Å vurdere prinsipielle spørsmål vil si å utrede om disse spørsmålene innebærer absolutte begrensninger i de alternative konseptene som dere foreslår.

Hva slags spørsmål dreier dette seg om?

Prinsipielle spørsmål handler ikke bare om spørsmål som strider mot våre menneskerettslige forpliktelser eller lovfestede rettigheter. Eksempler på prinsippspørsmål kan være:

  • den enkeltes personvern og integritet
  • samvittighets- og livssynsspørsmål
  • likestillings- og diskrimineringsspørsmål
  • forhold som særskilt berører urfolk eller minoriteter

Skaper dette noen begrensninger for konseptarbeidet?

Noen ganger vil et konsept uten videre imøtekomme slike prinsipper. Andre ganger kan prinsippene legge begrensninger på om et konsept kan gjennomføres. Hvis effekten av et konsept medfører virkninger som er i strid med ett eller flere prinsipper, må utredningen konkludere med at konseptet ikke er et reelt alternativ uansett hvilken nytteverdi det ellers måtte ha.

Begrensninger for utforming av konsepter vil ofte være nedfelt i de menneskerettslige forpliktelsene som Norge har påtatt seg gjennom internasjonale konvensjoner. Når dere skal utrede prinsippspørsmål er det derfor nødvendig å gjøre en systematisk gjennomgang av slike forpliktelser, avklare grensene for forpliktelsene og hvilket handlingsrom dere har. I noen tilfeller kan kanskje de menneskerettslige forpliktelsene oppfattes å være til dels i strid med hverandre. Dette må dere da avklare og avveie på en balansert og helhetlig måte.

Alle prinsippspørsmål krever systematisk framstilling og helhetlige vurderinger. I noen tilfeller vil ulike prinsipper kunne stå mot hverandre, og det er viktig at dere beskriver dette i konseptutredningen.

Utredningsinstruksen sier at tiltak som reiser viktige prinsipielle spørsmål skal utredes grundig (se DFØs veileder til utredningsinstruksen, avsnitt 2.2).

Det er også viktig å være bevisst dette spørsmålet i EØS- og Schengen-saker.

Til hjelp i konseptarbeidet

I arbeidet med å avklare prinsipielle spørsmål blir det viktig å

Relaterte steg i prosjektet