Hopp til hovedinnhold

Regelverksutvikling

Regelverksutvikling omfatter identifisering av relevante rettskilder, vurdering av behov for endring i relaterte lover, forskrifter og tilhørende regelverk, samt eventuell bruk av dette rettskildegrunnlaget til å utvikle programkode.

I noen prosjekter vil en del av prosjektets leveranse være at deler av regelverket skal gis en formell representasjon i systemet (f.eks. som programkode), dvs. slik at rettsanvendelsen kan skje på mer eller mindre automatisk måte. Særlovgivning vil ofte bli nedfelt som innhold i selve systemløsningen. For eksempel er lovbestemmelser om skatt transformert til programkode, for at saksbehandlingen kan bli automatisert.

  • Klarlegg de relevante rettslige reguleringer som kan tenkes å bli nedfelt i det fremtidige informasjonssystemet og som helt eller delvis legger til rette for automatisert rettsanvendelse.
  • I hvilken grad skal disse regelverkene nedfelles i selve systemløsningen, og i hvilken grad og på hvilken måte danner de rammer for systemutviklingsarbeidet?
  • I hvilken grad er realiseringen av det planlagte produktet avhengig av endringer i lov, forskrift eller annet regelverk, og når og på hvilken måte må slike regelverksendringer bli initiert? I denne sammenhengen kan det være nyttig å være klar over Digdirs veileder for digitaliseringsvennlig regelverk.

Dette arbeidet vil omfatte ulike trinn, nærmere beskrevet i læreboken "Digitalisering av offentlig forvaltning", som også inneholder digitaliserte rettsanvendelser. Hvis du ønsker en forenklet beskrivelse av samme tema finner du på uio.no.

Relaterte steg i prosjektet