Hopp til hovedinnhold

Beskrive prosjektets produkter

Denne aktiviteten skal sikre felles forståelse av produktets/leveransenes hensikt og egenskaper.

Hva skal prosjektet levere?

I planleggingsfasen er det viktig å beskrive alle prosjektproduktene som skal være levert i løpet av prosjektperioden. Beskrivelsen skal gi en forståelse for hva som er hensikten med å utvikle produktet, hviklet behov eller problem det skal løse, samt viktige karakteristika ved produktet.

De konkrete prosjektproduktene som her skal beskrives er de som prosjektet mener er nødvendige og tilstrekkelige for å skape prosjektets ønskede endringer (effektmålet).

Uansett hva slags produkt prosjektet skal levere må utformingen av produktet være styrt av det behovet som skal dekkes. Hvem er brukerne? Hvilke tjenester trenger de egentlig? Denne brukerorienteringen er helt nødvendig for å kunne utforme produktene på en god måte. Les mer om brukersentrert tjenestedesign på Digdir.no.

Digdirs veileder om klarspråk i utvikling av digitale tenester er en samling råd og aktiviteter for å støtte utvikling av digitale tjenester. Veilederen skal støtte bruken av klart språk til å forbedre prosessen fram mot de digitale løsningene og heve kvaliteten på de offentlige tjenestene. Det er viktig å involvere ekte brukere tidlig i prosjektet for å sikre at tjenesten møter brukernes behov. Klart språk som del av prosessen gir ekstra støtte til å inkludere og involvere brukerne.

Sørg for at krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og behovene for informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt i beskrivelsen av prosjektets produkter.

Leveranser fra et digitaliseringsprosjekt

Et digitaliseringsprosjekt dreier seg aldri om bare å fremskaffe en IT-løsning, men vil alltid ha et større eller mindre element av organisasjonsutvikling i seg, i en eller annen form. Uten at løsningen innføres og brukes som forutsatt vil de forventede endrinene og gevinstene utebli, og den utviklede løsningen har da ingen verdi.

Den totale løsningen som skal til for å skape den endringen som virksomheten ønsker vil ofte berøre flere ulike områder. Det er helheten og samspillet mellom disse ulike delene som sammen vil skape de endringene og gevinstene som virksomheten (eller et sett av virksomheter) ønsker å få ut av et prosjekt.

Bruk av IKT

Omfatter digitaliserte tjenester eller systemer, enten gjennom bruk av eksisterende løsninger, programvareutvikling eller anskaffelse og tilpasning av IKT-løsninger i markedet.

Organisasjonsutvikling

Omfatter ulike former for organisasjonsutvikling innen egen virksomhet (organisasjonsstruktur, ansvar, arbeidsprosesser, kompetanse), eventuelt på tvers av virksomheter (kommuner, statlige tilsyn, direktorater, etater) innen offentlig forvaltning.

Regelverksutvikling

Omfatter identifisering av relevante rettskilder, vurdering av behov for endring i relaterte lover, forskrifter og tilhørende regelverk, samt eventuell bruk av dette rettskildegrunnlaget til å utvikle programkode. Les mer om dette her.

Oppgaver:

  1. Beskrive hvem som vil bruke produktet og hvilke behov det skal tilfredsstille. Ulike IT-politiske føringer vil gi bakgrunn for enkelte krav.
  2. Beskrive hvordan informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas i prosjektets produkter og beskrive disse som overordnede krav
  3. Beskrive hvilke utviklings- og kvalitetsferdigheter som må innehas av ressurser som skal utvikle og/eller kvalitetskontrollere produktet/leveransen
  4. Verifisere at alle produkter fra prosjektet kan knyttes til definerte nyttevirkninger som igjen kan måles som gevinster

Relaterte steg i prosjektet