Hopp til hovedinnhold

Utarbeide mandat for konseptfasen

Denne aktiviteten utføres av den avdelingen som er eier av behovet/forslaget.

Sett av ressurser til å utarbeide mandatet

Sett av riktige ressurser til å gjøre nødvendige avklaringer og utforme et mandat for konseptfasen.

Dra nytte av tidligere erfaringer

Hent inn erfaringer fra tidligere konseptfaser og prosjekter, og dra nytte av disse i dette arbeidet. Inviter gjerne nøkkelpersoner til erfaringsoverføring i et møte.

Utarbeide utkast

Ta utgangspunkt i de beskrivelsene som allerede er laget, og bruk malen for mandat for konseptfasen.

Bruk sjekklisten for beslutningspunkt 1 (BP1) til å verifisere at innholdet i mandatet gir tilstrekkelig grunnlag for en godkjenning ved virksomhetsledelsenes/porteføljestyrets BP1-behandling. Kommenter eventuelle punkter der det er uklarheter eller spesielle forhold som må utdypes.

Godkjenning av avdelingsleder/direktør

Som oftest vil avdelingslederen/direktøren be om praktisk assistanse fra en medarbeider til å utarbeide forslag til dette mandatet. Uansett er det avdelingslederen/direktøren som eier dokumentet og må kvalitetssikre og godkjenne det.

Oversende til behandling i BP1

Mandatet oversendes til BP1-behandlig hos virksomhetsledelsen, eventuelt et porteføljestyre som virksomhetsledelsen har oppnevnt.

Relaterte steg i prosjektet