Hopp til hovedinnhold

BP1 – Beslutte oppstart av en konseptfase

Her beslutter virksomhetsledelsen om et behov, et problem eller en idé til et mulig tiltak skal utredes nærmere i en konseptfase.

Ansvarlig: Virksomhetsledelsen

Ved beslutningspunkt 1 tar virksomhetsledelsen stilling til hvor viktig det identifiserte behovet er for å realisere virksomhetens mål. Som en del av BP1 må virksomheten også vurdere hvilke typer av oppgaver som vil egne seg best å løse gjennom linjens kontinuerlige forbedringsarbeid, eventuelt om oppgaven er så stor eller kompleks at den bør utredes videre gjennom en konseptfase. Virksomhetsledelsen beslutter om en ny konseptfase skal starte opp, og det utnevnes i så fall en leder av utredningsarbeidet i konseptfasen.

Sjekkliste:

  1. Er det en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning?
  2. Er tiltaket i henhold til virksomhetsstrategien?
  3. Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et eventuelt prosjekt vil påvirke organisasjonen?
  4. Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et prosjekt eller som en linjeoppgave?
  5. Er det tydeliggjort hvilke IT-politiske føringer, arkitekturprinsipper og andre standarder som gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen?
  6. Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres?
  7. Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning?

Relaterte steg i prosjektet