Hopp til hovedinnhold

Leveranseprosjekter

I planleggingsfasen beskrives prosjektproduktet (det som prosjektet skal levere) klart og tydelig, men på et hensiktsmessig detaljnivå, avhengig av type produkt og usikkerhet. Jo større usikkerhet det er i krav og forventninger til produktene, jo mindre detaljert bør produktene beskrives. Dermed unngås at lite gjennomtenkte og kanskje grunnløse krav legger begrensninger og feil føringer for løsningsutviklingen i løpet av gjennomføringens delfaser.

Hvem skal levere prosjektets produkter?

Prosjektproduktet bør være beskrevet i en produktnedbrytnings-struktur, der laveste nivå ikke er mer omfattende enn at det egner seg for å overleveres til ett leveranseprosjekt som en arbeidspakke (arbeidsoppdrag) som skal leveres i en og samme leveranse.

I prosjektets overordnede plan for gjennomføringen (styringsdokumentet) må det fremgå hvilke deler av prosjektproduktet (hovedprodukter?) som skal fremskaffes av hvilke leveranseprosjekter, og eventuelle krav til tidspunkt for leveranse av de enkelte arbeidspakkene. Utfra dette må hvert leveranseprosjekt utarbeide en overordnet fremdriftsplan for sine leveranser, for eksempel knyttet opp mot milepæler for sitt leveranseprosjekt.

Samordning mellom leveranseprosjektene

Hvis prosjektet skal organiseres med flere leveranseprosjekter må leveranseplanene for hvert leveranseprosjekt deretter bygges sammen (i styringsdokumentet) til en total oversiktsplan for hele prosjektet. Denne prosjektplanen skal vise hvordan leveranseprosjektenes planer (med milepæler/leveranser) samordnes på en felles tidslinje, og knyttes opp mot delfaser på det overordnede prosjektnivået. Imidlertid er det overhodet ikke sikkert at det er et enkelt en-til-en-forhold mellom de ulike leveranseprosjektenes milepæler/leveranser. Da vil milepælene i de ulike leveranseprosjekt-planene ikke uten videre la seg knytte direkte opp mot felles del-beslutningspunkter for hele prosjektet. Det vil si at antall delfaser og deres varighet må velges på en mest mulig hensiktsmessig måte, sett i et overordnet prosjektstyrings-perspektiv.

Gantt-diagram som viser et eksempel på at progresjon og sluttdatoer for aktiviteter i ulike leveranseprosjekter ikke nødvendigvis må sammenfalle med datoene for prosjektets beslutningspunkter.

Et praktisk eksempel på hvordan dette kan se ut finner du i styringsdokumentets kapittel 9.2 i dette dokumentasjons-eksempelet.

Relaterte steg i prosjektet