Hopp til hovedinnhold

Planlegge prosjektgjennomføringen

Her skal dere beskrive hva prosjektet skal oppnå og hvordan det skal styres.

Den overordnede planen for prosjektets gjennomføring oppsummeres i prosjektets styringsdokument. Dette dokumentet gir prosjektstyret og andre interessenter et godt grunnlag for å forstå prosjektets innhold og overordnede plan for gjennomføring, og vil senere bli brukt som basis for å vurdere prosjektets suksess.

Planen bør ikke bare dekke aktivitetene for å opprette prosjektproduktene, men også aktiviteter for å styre leveranseproduksjonen – inklusive aktiviteter for kvalitetsstyring, usikkerhetsstyring, konfigurasjonsstyring, kommunikasjon og all annen prosjektstyring som kreves.

Prosjektplanleggingen må gjøres ut fra et bevisst forhold til prosjektets styringsparametere og hvilke av disse som ifølge prosjekteierens føringer bør vektlegges.

Hvilke delfaser prosjektets gjennomføring tenkes delt opp i og hvilke hovedleveranser som skal komme ut av hver fase beskrives i prosjektplanen. Denne er et kapittel i styringsdokumentet, men dersom den er omfattende kan den av praktiske hensyn skilles ut som et separat underliggende dokument som styringsdokumentet henviser til. I prosjektplanen bør det også tas høyde for aktiviteter som må gjennomføres i forbindelse med overføring til linjen (kompetansetiltak, endringer i arbeidsprosesser osv.)

Merk at prosjektplanen skal være på et overordnet fasenivå med antatte hovedleveranser fra fasen og antatt varighet, i motsetning til faseplanene for hver gjennomføringsfase som omfatter mer detaljerte gjennomføringsplaner på aktivitetsnivå.

Oppgaver:

 1. Beskrive prosjektets mål
 2. Beskrive prosjektproduktet gjennom en hensiktsmessig produktnedbrytingsstruktur og en produktbeskrivelse for hvert produkt
 3. Beskrive prosjektets interessenter og kommunikasjonsstrategi
 4. Beskrive prosjektets rammebetingelser
 5. Beskrive prosjektets organisering, roller og ansvar
 6. Beskrive prosjektets avhengigheter og forutsetninger
 7. Beskrive gjennomføringens faser med planlagte leveranser og fasenes varighet
 8. Oppsummere relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter
 9. Vurdere prosjektets usikkerheter
 10. Angi avtalte rapporteringsmekanismer, herunder toleranser til bruk i prosjektets rapportering og styring
 11. Klarlegge prosjektets gevinster og hva som skal til for at disse skal kunne bli realisert

Relaterte steg i prosjektet