Hopp til hovudinnhald

Kva kan og bør tilpassast?

Her finn du rettleiing om kva de bør tilpasse, og korleis.

Harmonisering med andre typar prosjekt

Prosjektvegvisaren er laga med tanke på digitaliseringsprosjekt og ber derfor eit visst preg av dette i utforminga og vinklinga si. Likevel er prinsipp og strukturar for den overordna prosjektstyringa som Prosjektvegvisaren beskriv godt brukande også for andre typar av prosjekt, etter som den er ei tilpassing til PRINCE2 som er ein generisk modell. Prosjektvegvisaren kan dermed med enkle tilpassingar gjerast gjeldande som overordna prosjektmodell for alle prosjekta for verksemda. Dette stemmer godt med prinsippet om at ulike spesialistprosessar (arbeidsprosessar) for dei ulike hovudleveransane vert knytte opp mot den overordna prosjektstyringsmodellen og brukte i samspel med denne. Til dømes bruker mange kommunar (ei tilpassa utgåve av) Prosjektvegvisaren som overordna modell for alle typar prosjekt, som Bygg&Anlegg, Eigedom, etc. i tillegg til digitaliseringsprosjekta sine. Eit typisk døme på enkle tilpassingar til Prosjektveivisen som då må gjerast er å erstatta «IT-politiske føringar» med «Politiske føringar».

"Slik gjer vi det hos oss"

Prosjektvegvisaren sitt detaljerte innhald og rettleiingar kan tilpassast til eiga verksemd, føresett at tilpassingane er i tråd med Prosjektvegvisaren sin intensjon og hovudbodskap.

 • Aktivitetsskildringane kan gjerne tilpassast og knytast opp mot resten av prosjektrammeverket for verksemda (retningslinjer, rutinar, verktøy etc.)
 • Dokumentmalar kan gjerne tilpassast til lokale forhold (dokumentstandard/format, logo, prosjekttype etc.)
 • Suppler gjerne med malar for dokumenttypar det ikkje finst malar for i Prosjektvegvisaren
 • Suppler gjerne med meir uttømmande beskrivingar av tema som er viktige for prosjektarbeidet i verksemda dykkar, men som de oppfattar som mangelfullt beskrive i Prosjektvegvisaren. Det kan til dømes vere metodikk knytt til estimering, usikkerheitsstyring, kvalitetssikring, framdriftsmåling/analyse etc.
 • Prosjektvegvisaren sine rolleskildringar avgrensar seg til den generiske overordna prosjektstyringa. Suppler gjerne med eigne rolleskildringar som er spesifikke for dei prosjekttypane som er typiske for verksemda dykkar
 • Legg eventuelt til fleire omgrep i omgrepslista, men sørg for at desse harmonerer med dei som alt ligg i Prosjektvegvisaren si omgrepsliste
 • Angi kva prosjektstyringsverktøy som skal nyttast i planlegging og gjennomføring av prosjekta for verksemda og korleis desse er knytte opp mot prosjektmodellen. Hugs at dette må sjåast i samanheng med program- og porteføljestyringa for verksemda
 • Beskriv gjerne verksemda sine retningslinjer og tips til korleis prosjektmodellen skal tilpassast ved bruk i kvart enkelt prosjekt

Slike tilpassingar kan implementerast på ulike måtar, som i større eller mindre grad vil ha konsekvensar for vedlikehaldet for verksemda av sin lokalt tilpassa prosjektmodell.

Tilpassing av Prosjektvegvisaren sin modellfigur

Nokre verksemder har spurt etter tilgang til modellfiguren i redigerbart format, ut frå ulike ønske i samband med implementering av den lokalt tilpassa prosjektmodellen på eige intranett og støttemateriell knytt til dette.

 1. Endre utsjånaden til figuren og tekstar i si lokale implementering
 2. Gjere figuren klikkbar i si lokale implementering
 3. Kunne bruka delar av figuren i eige støttemateriell

Digitaliseringsdirektoratet er positiv til punkt 2 og 3, men ønsker ikkje å gjere den tekniske løysinga til modellfiguren fritt tilgjengeleg. Dette har samanheng med rolla til Prosjektvegvisaren som ein standard for overordna prosjektstyring i offentleg sektor. Denne figuren er Prosjektvegvisaren sitt «varemerke». Digitaliseringsdirektoratet ønskjer derfor ikkje å signalisera eit vilkårslaust «fritt fram» for å redigere denne figuren, og dermed opne for ein prinsipiell tilgang til å legge inn kva innhald som helst bak denne.

Digitaliseringsdirektoratet ønskjer derimot å komma i dialog med verksemder som ønskjer å implementera og eventuelt endra modellfiguren på eige intranett, slik at vi kan forstå dette behovet betre og gi råd og rettleiing om kva tilpassingar som kan og bør gjerast. Eventuelt vil Digitaliseringsdirektoratet – frå sak til sak – hjelpa til med det grunnlaget som trengst for ei formålstenleg tilpassing og implementering i kvar enkelt verksemd.