Hopp til hovudinnhald

Tilpassing til di verksemd

Tilpass gjerne Prosjektvegvisaren til bruk i verksemda di, men gjer det med omtanke!

Nytteverdi for eiga verksemd

Digitaliseringsdirektoratet forstår og støttar verksemder sitt ønske om å gjere Prosjektvegvisaren til sin eigen ved å knyte den opp mot eigen organisasjon, sine typiske prosjekttypar, og dessutan eksisterande retningslinjer, rutinar, etc. som kanskje allereie er innarbeidd i prosjektorganisasjonen. Dette bidreg til at Prosjektvegvisaren verkar som eit nyttig hjelpemiddel for brukarane og bidreg dermed til ei god innføring og aktiv bruk av modellen.

Metodar for prosjektplanlegging og oppfølging

Ei utbreidd misforståing er at Prosjektvegvisaren er meint å innehalde alt ein prosjektleiar treng for å planlegge og følge opp gjennomføringa av prosjektet sitt. Prosjektvegvisaren er ein modell for overordna prosjektstyring, og inneheld IKKJE spesifikke metodar eller verktøy for den praktiske prosjektstyringa, som til dømes produktnedbrytning, estimering, aktivitetsplanlegging, inntent verdi, usikkerheitsanalyse, kvalitetsgjennomgangar og liknande. Dette vurderer Prosjektvegvisaren som basiskunnskap som må hentast frå andre kjelder, som til dømes PMI sin PMBOK (Program Management Body of Knowledge) eller tilsvarande. Å vise til slike metodar og verktøy som verksemda ønsker å tilrå vert ein naturleg del av det verksemda bør vareta gjennom tilpassinga si av Prosjektvegvisaren.

Korleis gjera tilpassingar?

Før de startar arbeidet med å tilpasse Prosjektvegvisaren til bruk i verksemda dykkar bør de vere merksam på at dette kan gjerast på tre prinsipielt ulike måtar som har heilt ulike konsekvensar for den vidare forvaltninga av prosjektmodellen. I dette arbeidet må de uansett ha eit medvite forhold til kva for grunnprinsipp som ikkje må "tilpassast bort" som ein uønskt konsekvens av denne tilpassinga. Derimot er det mange ting som gjerne kan og bør tilpassast til eiga verksemd for å legge til rette for ein formålstenleg bruk og dermed maksimal nytteverdi for verksemda.