Hopp til hovedinnhold

Interessentgrupper

En mulig teknikk for å identifisere prosjektets interessenter er å systematisk gå igjennom en liste av typiske grupper/kategorier av interessenter, og gjennom en idedugnad rettet mot en og en gruppe komme opp med en liste av mulige interessenter til prosjektet. Nedenfor finnes en liste av eksempler på interessenter innenfor typiske interessentgrupper:

Virksomhetsledelse

 • Har ansvaret for at prosjektet støtter opp om virksomhetens strategiske mål
 • Beslutter bruk av ressurser og skaffer finansiering for prosjektet
 • Legger føringer for prosjektet og godkjenner mål og planer
 • Har et totalansvar for å følge opp prosjektets kost-/nyttevurderinger
 • Følger opp at prosjektet gjennomføres i henhold til godkjente planer og rammer

Brukere

 • Brukere som vil ha prosjektets leveranser som sine verktøy/hjelpemidler. Stiller krav og har forventinger til kvalitet
 • Mottakere av produktansvaret for prosjektleveransene. Får ansvar for drift og forvaltning av produktene
 • Brukere som berøres ved at deres roller, ansvar, oppgaver eller arbeidsmåter vil måtte endres for at forventede nyttevirkninger av prosjektleveransene skal kunne innfris
 • Gevinstansvarlige med ansvar for at en eller flere av prosjektets definerte gevinster oppnås
 • Publikum som er eksterne mottakere av tjenester som prosjektet utvikler

Leverandører

 • Underleverandører av deler av prosjektets produkter (eller andre formål) som prosjektet har inngått eller skal inngå en kontrakt/avtale med
 • Interne eller eksterne leverandører av materiell og/eller ressurser til prosjektet
 • Deltakere i prosjektet, ressurseiere som avgir ressurser til prosjektet, eller aktører direkte knyttet til prosjektet som partnere, tjenesteeiere, etc

Premissgivere

 • Som forvalter interne eller eksterne regelverk, standarder, retningslinjer eller andre reguleringer som prosjektet må forholde seg til, herunder diverse statlige eller kommunale tilsyn
 • Interne premissgivere ­– enheter/personer som forvalter relevante interne standarder, instrukser, retningslinjer og strategiske føringer for eksempelvis prosjektstyring, arkitektur, sikkerhet, administrasjon eller personalreglement.
 • Eksterne premissgivere – enheter/personer i for eksempel instanser og tilsyn som forvalter relevante eksterne standarder og bestemmelser, lovbestemte krav, rettslige reguleringer, regelverk, reglementer og pålegg som for eksempel Datatilsynet, anskaffelsesregelverket, arbeidsmiljøloven, etc.

Andre interessenter

Eksempler:

 • Som har egen interesse av prosjektets resultater ut fra private, kommersielle eller andre motiver
 • Arbeider i andre prosjekter eller programmer som prosjektet har grensesnitt eller samordningsbehov mot
 • Andre offentlige etater og virksomheter som skal samhandle med prosjektet eller må tilpasse seg til de endringer som prosjektet medfører
 • Private virksomheter som opererer innenfor samme fagområde eller produktområde
 • Tillitsvalgte som skal ivareta interessene til de som de representerer
 • Diverse interesseorganisasjoner
 • Enkelte innbyggere som blir indirekte berørt av prosjektet eller leveransen
 • Aviser og fagpresse