Hopp til hovedinnhold

Hva er en interessent?

Prosjektets interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater. Interessenter kan deles i 5 hovedkategorier.

Direkte interessenter

Prosjektets direkte interessenter er de som direkte vil påvirke eller bli påvirket av prosjektet. Disse interessentene kan betraktes som tre hovedkategorier med hvert sitt perspektiv:

  • Virksomhetsledelsen, eller den som er bemyndiget av denne – setter mål for prosjektet, bestiller og finansierer prosjektet, er dermed ansvarlig for prosjektets eierstyring og er beslutningstaker for prosjektet.
  • Brukerne – beskriver behovet og det ønskede produktet, mottar resultatet, tester leveransene og realiserer gevinstene.
  • Leverandørene – interne eller eksterne, er de som leverer produkter, eller nødvendig kompetanse/ressurser for å fremskaffe det avtalte prosjektproduktet.

Innenfor hver av disse kategoriene finnes det interessenter som i større eller mindre grad har direkte innflytelse eller interesser i prosjektets gjennomføring, resultater eller de gevinstene som skal skapes. For å få til et vellykket prosjekt med tilhørende produkter og gevinster må disse interessegruppene ivaretas før, under og etter prosjektet.

Indirekte interessenter

I tillegg til de direkte interessentene vil det også finnes indirekte interessenter som på andre måter vil kunne påvirke eller bli påvirket av prosjektet. Herunder finnes to hovedkategorier:

  • Premissgivere – som forvalter interne eller eksterne regelverk, standarder, retningslinjer, eller andre reguleringer som prosjektet må forholde seg til.
  • Andre interessenter – som har egen interesse av prosjektets resultater ut fra private, kommersielle eller andre motiver. Dette kan omfatte diverse andre virksomheter, organisasjoner og innbyggere, samt media og ulike interesseorganisasjoner. Disse interessentene vil i utgangspunktet kanskje være mindre synlige for prosjektet enn de øvrige interessentene, men vil likevel kunne ha innflytelse på prosjektet, for eksempel gjennom å påvirke de direkte interessentene.

Her finner du en mer detaljert beskrivelse av disse 5 interessentgruppene.

Interessentenes relasjon til prosjektet

Det finnes også andre måter å gruppere prosjektets interessenter på. For hjelp til indentifisere interessenter i ditt prosjekt kan du også bruke en kategorisering av interessentenes organisatoriske tilhørighet.

Ofte er det slik at noen interessenter er positive til prosjekt mens andre er mer negative. Her finner du noen tips om hvordan du bør forholde deg til interessenter som i utgangspunktet har ulik holdning til prosjektet.