Hopp til hovedinnhold

BP6 – Beslutte videre tiltak for økt gevinstrealisering

Her evaluerer virksomhetsledelsen gevinstrealiseringsplanen og beslutter eventuelle ytterligere tiltak for videre gevinstrealisering.

I beslutningspunkt 6 vurderes oppnådde gevinster opp mot målene i gevinstrealiseringsplanen.

Ved behov, besluttes ytterligere tiltak som kan bidra til at planlagte gevinster realiseres. Tiltaksplan for videre gevinstrealisering besluttes, og gevinstansvarlig følger opp at disse tiltakene følges opp videre.

Avhengig av type prosjekt og tidsperioden som er angitt for uttak av gevinster i gevinstrealiseringsplanen, kan det gjennomføres flere beslutningspunkter (BP6) hvor videre tiltak for gevinstrealisering vurderes. Antall beslutningspunkter og intervallet mellom disse, beskrives i gevinstrealiseringsplanen.

Ledelsesprodukt ut: Oppdatert gevinstrealiseringsplan

Sjekkliste:

  1. Er planlagte målinger og tiltak gjennomført?
  2. Er forventede gevinster oppnådd eller er det behov for ytterligere tiltak? I så fall, er det utarbeidet en tiltaksplan?
  3. Er resultatet av organisasjonens endringsprosess evaluert og erfaringer kartlagt og dokumentert?

Relaterte steg i prosjektet