Hopp til hovedinnhold

Versjonshistorikk

På denne siden kan du se hvilke tidligere versjoner som har vært lansert, og hva som var nytt i de enkelte oppgraderingene.

Prosjektveiviseren er flyttet til versjon 8 av publiseringssystemet Drupal, med nødvendige tilpasninger til regelverket for universell utforming, og samme nettside-maler som for alle andre av Digitaliseringsdirektoratets nettsider.

Det faglige innholdet i denne versjonen av Prosjektveiviseren er omtrent identisk med den forrige versjonen. At modellfiguren ikke lenger er klikkbar, innebærer endringer i hvordan du manøvrerer deg rundt på nettstedet. Denne endringen er styrt av regelverket for universell utforming, som Digitaliseringsdirektoratet som offentlig etat er pålagt å følge. For enkelt å komme fra en fase og over til en annen anbefales og bruke «pil opp» (alltid nede til høyre i bildet) og så velge ønsket fase under «Prosjektfaser» i toppmenyen, eventuelt klikke på «Hjem» og velge riktig faseboks. Når det gjelder beslutningspunktene som nå heller ikke er klikkbare i modellfiguren, finnes disse nå som et valg under menypunktet «Prosjektfasene».

For å sikre en enhetlig utforming av alle Digitaliseringsdirektoratets nettsteder skal Prosjektveiviseren også bruke samme felles nettside-maler. Dette vil gjøre det enklere å vedlikeholde alle nettstedene. For Prosjektveiviseren innebærer det litt nytt utseende og noen nye funksjonelle løsninger på en del sider, samt at Prosjektveiviseren også må forholde seg til en felles standard for fargebruk. I tillegg er noen av sidene et resultat av sammenslåing av flere små sider for å oppnå bedre oversikt og enklere administrasjon.

Denne versjonen har fått ny toppmeny basert på rullgardin-prinsippet, der blant annet informasjonen på den gamle siden «Hva er Prosjektveiviseren?» er bygget inn i de nye menyvalgene «Ta veiviseren i bruk» og «Godt og vite». Det som før lå under «Om prosjektveiviseren» oppe i høyre hjørne, er også bygget inn i den nye menyen.

Fullskjermvisning av modellfiguren er flyttet inn som et nytt menyvalg "Modellen" under "Dokumentasjon" i toppmenyen. Her finner du både jpg-, png-, og pdf-filer av figuren.

For å gjøre sidene mest mulig oversiktlige har vi i en del tilfeller valgt å organisere sidene med rullgardin-funksjonalitet. Per i dag vil ikke ord man søker på i disse rullgardin-tekstene fanges opp i søkefunksjonen på nettstedet. Vi tar sikte på å få slik funksjonalitet på plass i løpet av første halvår 2023.

Versjon 4 har fått en mer brukervennlig utforming, og er bygget opp med en ny og mer oversiktlig sidestruktur. Som et utgangspunkt er all tekst flyttet over fra den gamle 3.2-versjonen og over i den nye strukturen, men i tillegg er det lagt inn noen nye sider for å få frem noen viktige budskap på en bedre måte.

Modellfiguren

Den klikkbare modellfiguren har fått noen forbedringer:

 • Idétrakten er mere markert, med samme lyseblå bakgrunnsfarge som på konsept- og realiseringsfasen.
 • Idétrakten og knappene for alle beslutningspunktene skifter til mørkere farge når de blir pekt på.
 • Idétrakten er også gjort "klikkbar" slik som fasene og beslutningspunktene.
 • Tekstene i overkant av figuren forklarer betydningen av de blå og grønne fargene.
 • Ikonet for bildenedlasting oppe til høyre for modellfiguren er endret fra meny-ikon til nedlastings-ikon.

Menystrukturen

 • Idétrakten er nå beskrevet som et separat første trinn, og ikke som en første halvdel av BP1 slik som i forrige versjon.
 • Høyremenyen på forsiden i forrige versjon er erstattet med:
  • Et felt på forsiden med snarveier til "Viktige tema i alle faser". Disse ble tidligere kalt "tverrgående tema".
  • En toppmeny (i overkant av modellfiguren) hvor du finner igjen de andre elementene fra den gamle høyremenyen.
   • Samme informasjon som lå under "Styre produktleveranser" i høyremenyen finner du nå igjen under "Prosjekttyper" i toppmenyen.
   • Under "Prosjekttyper" finner du også litt om bruk av Prosjektveiviseren i digitaliseringsprosjekter vrs andre prosjekttyper, og om bruk av Prosjektveiviseren i små prosjekter.
 • Innholdet fra den gamle forsiden "Velkommen til Prosjektveiviseren" er bakt inn under den nye siden "Hva er Prosjektveiviseren?" som du finner i toppmenyen. Denne siden er også utvidet og komplettert med andre viktige budskap knyttet til Prosjektveiviserens hensikt og grunnprinsipper.
 • Beskrivelsene av "Viktige tema i alle faser" (tidligere kalt "tverrgående tema") er lagt inn under valget "God praksis", men er synliggjort og henvist til både fra siden "Hva er Prosjektveiviseren?" og fra de enkelte fasebeskrivelsene (via "faktabokser" til høyre på disse sidene).
  • I tillegg til temaene Interessenter, Gevinster og Usikkerhet er nå også temaene Informasjonssikkerhet og personvern, Virksomhetsarkitektur og Anskaffelser "løftet opp" til denne kategorien ("Viktige tema i alle faser").
   • De to rollene som virksomhetsarkitekt og løsningsarkitekt er tatt inn i rollegalleriet.
 • Sidene om "Tilpasse og bruke Prosjektveiviseren" og sidene om "Kurs og verktøystøtte" er nå knyttet opp under valget "Om prosjektveiviseren" som du finner helt oppe til høyre på forsiden (over søkefeltet). Kanskje litt anonymt plassert, men selv om dissse sidene "bor" her, er de godt synliggjort via siden "Hva er Prosjektveiviseren?", og også via siden "Prosjektyper".
  • Under «Om prosjektveiviseren» finner du også versjonsinformasjon, med full historikk om tidligere versjoner og hva som var nytt i disse. Du finner også en artikkel om «Prosjektveiviserens historie».
 • Sidene om e-handel er tatt bort. På et senere tidspunkt vil det isteden komme nye veiledningssider om e-handel, men utformet og presentert på en annen måte.

Andre viktige endringer

 • Rett i underkant av toppmenyen finnes nå en "brødsmulesti" som hele tiden forteller hvor i strukturen du befinner deg. Du kan alltid navigere tilbake i strukturen ved å klikke i denne stien.
 • Alle sider som beskriver fasene og underliggende aktiviteter har fått en grafisk menylinje øverst. Her kan du hele tiden hoppe direkte over til en annen fase uten å gå via forsiden.
 • 4 av beslutningspunktene har fått nye navn, for å få en klarere og mer enhetlig ordlyd på beslutningspunktene.
  • BP1: Beslutte oppstart av en konseptfase
  • BP2: Beslutte oppstart av planleggingsfasen
  • BP3: Beslutte overgang til gjennomføringsfasene
  • BP4: Beslutte overgang til avslutningsfasen
 • Generelt for alle sider er alle lenker «ut av Prosjektveiviseren» oppsummert nederst på siden under «LENKER». Det er skilt mellom lenker til digdir.no nettsider og lenker til eksterne nettsider. (Husk at hvis du skulle ønske det kan disse sidene åpnes i ny arkfane ved å høyreklikke på lenken.)
  • Lenker internt innenfor Prosjektveiviseren ligger bare som tekstlenker i «brødtekstene» slik som før.
 • Gjennomgående er det gjort en del tekstendringer knyttet til klart språk og bedre forklaringer.

 • Det er utarbeidet eksempler på hvordan styringsdokumentasjonen i et spesifikt prosjekt vil kunne se ut, basert på Prosjektveiviserens dokumentmaler. Eksemplene er bygget på et oppdiktet prosjekt som tar utgangspunkt i maurtua fra Prosjektveiviserens e-læring Finn Veien, men er vesentlig utbygget med mer detaljer og typiske problemstillinger i et digitaliseringsprosjekt. Eksemplene ligger tilgjengelig sammen med dokumentmalene.
 • Samtidig kommer alle dokumentmalene i oppdaterte versjoner (bokmål + nynorsk), med tilsvarende endringer i kapitler, hjelpetekster, etc.
 • Det følger også med et nytt excel regneark som gir praktisk hjelp til å utarbeide og vedlikeholde tallene i noen av de tabellene som skal fylles ut i prosjektbegrunnelsen og gevinstrealiseringsplanen. Dette hjelpearket ligger tilgjengelig sammen med malene.
 • Arbeidet med eksemplene har også avdekket behov for å forbedre beskrivelsen av hvordan bruke delfaser og del-beslutningspunkter, og hvordan en felles gjennomføringsplan kan se ut i prosjekter som omfatter flere leveranseprosjekter.
  • En ny side «Gjennomføringens delfaser» et tilgjengelig fra gjennomføringsfasenes hovedside, og fra planleggingsfasens aktivitet «Planlegge prosjektgjennomføringen».
  • Under «Styre produktleveranser» er siden «Prosjektveiviseren og leveranseprosjekter» erstattet med helt nytt innhold.
 • På forsiden «Velkommen til Prosjektveiviseren» er det lagt inn en presisering av at styringsprinsippene og fasestrukturen i Prosjektveiviseren også kan benyttes i andre typer prosjekter – ikke bare i digitaliseringsprosjekter.
 • I aktiviteten «Utarbeide mandat for konseptfasen» under idétrakten, er det lagt inn et par ekstra punkter i beskrivelsen. BP1-siden er endret tilsvarende.
 • Det er lagt inn en ny side om «Prosjektets styringsparametere» som beskriver en utvidelse av den klassiske prosjekt-trekanten til en sekskant. Denne siden henvises til fra aktivitetene «Planlegge prosjektgjennomføringen» og «Styre prosjektet».
 • Det er lagt inn en ny side «Hvor smidige er vi?» som oppfordrer til å tenke gjennom hvilken grad av smidighet som vil være mest hensiktsmessig for ditt prosjekt, i din prosjektomgivelse. Det blir henvist til denne siden fra avsnittet om programvareutvikling på siden «Styre produktleveranser».

 • For å utdype hva som må gjøres i «idetrakten» i forkant av BP1, er teksten på BP1-siden oppdatert og det lagt inn nye aktiviteter i venstremenyen:
  • Registrere og forstå behov
  • Kategorisere og prioritere behovene
  • Utarbeide mandat for konseptfasen
 • Nye sider virksomhetenes tilpasning av Prosjektveiviseren, som pekes på med en tekstlenke under «Egnet for:» på Prosjektveiviserens forside. Nye sider er:
  • Tilpasning og bruk av prosjektveiviseren
   • Prosjektets tilpassede bruk av prosjektmodellen
   • Tilpasning til din virksomhet
    • Ulike tilnærminger for tilpasning på virksomhetsnivå
    • Hva kan og bør tilpasses?
    • Hvilke grunnprinsipper må ikke «tilpasses bort»?
     • Gi rom for innovasjon og smidig metodikk
 • Viktigheten av å vurdere omfanget av endringer i organisasjon og virksomhetsprosesser, og tilhørende behov for endringsledelse, er synliggjort bedre ved en ny side «Hva vil kreves av organisasjonen?». Denne pekes på fra
  • Den innledende teksten på konseptfasens hovedside
  • Konseptfaseaktiviteten «Hva er de positive og negative virkningene?»
  • Konseptfaseaktiviteten «Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?»
  • Planleggingsaktiviteten «Beskrive behovet for endringer i arbeidsprosesser og organisering»
  • Planleggingsaktiviteten «Etablere prosjektorganisasjonen»
 • Sidene om informasjonssikkerhet er oppdatert slik at de også ivaretar personvern og knyttes til den nye personvernforordningen. Endrede sider er
  • Avklare behov for informasjonssikkerhet og personvern (konseptfasen)
  • Ivareta informasjonssikkerhet og personvern i prosjektplanleggingen
  • Følge opp informasjonssikkerhet og personvern i prosjektgjennomføringen
  • Håndtere endringsønsker underveis (under gjennomføringsaktiviteten «Styre prosjektet»)
 • Sjekklistene for BP2, BP3 og BP4 er utvidet med spørsmål knyttet til informasjonssikkerhet og personvern
  • Dessuten er rekkefølgen i sjekklisten for BP1 endret
 • Den nye sjekklisten involvering av kommunesektoren, som er utarbeidet av KS/Difi, henvises til fra sidene
  • Interessenter i konseptfasen
  • Gevinstrealisering i konseptfasen
  • Gjennomgå faseplanen for planleggingsfasen
 • For å påvirke til en god overgang fra en fase til den neste er det lagt inn nye aktiviteter ved starten av planleggingsfasen, gjennomføringsfasene og avslutningsfasen som minner prosjektet om viktigheten av å dra med seg all informasjon og erfaringer fra forrige fase, ved å gjennomgå faseplanen og videreutvikle/detaljere denne
  • Gjennomgå faseplanen for planleggingsfasen
  • Gjennomgå faseplanen (i hver gjennomføringsfase)
  • Gjennomgå faseplanen for avslutningsfasen
 • Samtidig er det gjort beslektede endringer på sidene
  • Utarbeide faseplan for planleggingsfasen
  • Beskrivelse av ledelsesproduktet «Faseplan for planleggingsfasen»
  • Beskrivelse av ledelsesproduktet «Faseplan for gjennomføringsfasene»
  • Nytt avsnitt på hovedsiden for planleggingsfasen
 • Hovedsiden for planleggingsfasen er oppdatert med presisering av at den planleggingen som skjer her skal være på et overordnet styringsnivå
  • Valget av konkrete løsninger bør ikke bestemmes her. Dermed holdes handlingsrommet åpent for innovasjon og smidig metodikk i gjennomføringsfasene
  • Planleggingen av arbeidet i planleggingsfasen skjer på grunnlag av faseplanen som ble laget i konseptfasen. Det anbefales også at denne gjennomgås sammen med representanter fra arbeidet i konseptfasen.
 • Aktiviteten «Beskrive tekniske rammer for prosjektet» under planleggingsfasen er oppdatert med et nytt avsnitt som fraråder å spesifisere løsningen i detalj allerede her, pluss en tekstlenke til den nye siden «Gi rom for innovasjon og smidig metodikk».
  • Henvisningen til begrepet «Løsningsbeskrivelse» er tatt bort for ikke å skape forvirring. Den er også tatt bort fra aktiviteten «Beskrive behovet for endringer i arbeidsprosesser og organisering av samme grunn.
 • Beskrivelsen av Prosjektveiviserens målgruppe på forsiden er forbedret, blant annet slik at virksomhetsledelsen blir inkludert i målgruppen
 • Konseptfasenes formålsbeskrivelse er oppdatert slik at den i større grad beskriver «hva» enn «hvordan»
 • Begrepsdefinisjonen for Ledelsesprodukt er endret med en klarere kobling til Prosjektveiviserens styringsdokumentasjon
 • Ledelsesproduktene knyttet til henholdsvis konseptfasen og planleggingsfasen er synliggjort i høyremenyen på aktivitetene «Ferdigstille styringsdokumentasjon».
 • Nederst på hovedsiden for gjennomføringsfasene er det lagt inn et avsnitt om at det mot slutten av siste gjennomføringsfase skal utarbeides en avslutningsanbefaling som skal legges frem ved BP4
 • Det er oppdaterte dokumentmaler for
  • Sluttrapport
   • Utdypning av hva det skal rapporteres i forhold til
   • Evaluering av prosjektets styring
   • Læringspunkter for linjeorganisasjonen
   • Beskrivelsen av ledelsesproduktet «Sluttrapport» er oppdatert tilsvarende
  • Mandat for konseptfasen
   • Oppdateringer iht nye aktiviteter i «idetrakten»
   • Beskrivelsen av ledelsesproduktet «Mandat for konseptfasen» er oppdatert tilsvarende
   • Beskrivelsen av begrepet «Mandat for konseptfasen» er oppdatert tilsvarende
   • «Ledelsesprodukt ut» fra BP1 endres til Godkjent mandat for konseptfasen
    • Nytt ledelsesprodukt er opprettet
 • Malen for interessentregister er nå også tilgjengelig på nynorsk

 • Ny modellfigur på forsiden. Hensikten med den nye figuren er en bedre synliggjøring av noen viktige budskap som fra før er godt beskrevet i teksten:
  • Utgangspunktet for Prosjektveiviseren er et behov som spilles inn til BP1, symbolisert ved trakten i den nye modellfiguren
  • Planleggingsfasen er en overordnet planlegging av hvordan prosjektet skal styres, og hva prosjektets resultater skal være
  • Gjennomføringsfasen består av et antall sykluser/delfaser hvor en mer detaljert faseplanlegging gjøres mot slutten av hver fase
  • Gevinstrealisering er en rød tråd gjennom hele Prosjektveiviseren, og kommer ikke inn som et nytt tema helt til slutt slik den tidligere figuren kunne gi inntrykk av.
 • Andre endringer i tilknytning til den nye modellfiguren:
  • I beskrivelsen av BP1 synliggjøres det at det i forkant av dette beslutningspunktet må gjøres en kartlegging og prioritering av behov og prosjektidéer
  • BP2 endres fra grønn til blå (virksomhetsledelsens ansvar)
  • Beskrivelsen av BP2 er endret tilsvarende
  • Mulighet for fullskjerm-visning av modellfiguren
  • Mulighet for å laste ned høy- og lavoppløsnings-versjoner av modellfiguren
 • Forenklede, forbedrede maler for styringsdokumentasjon (bokmål + nynorsk)
  • Mandat for konseptfasen (nytt navn på prosjektmandat), prosjektbegrunnelse, prosjektforslag, styringsdokument, gevinstrealiseringsplan
   • Beskrivelsene av disse ledelsesproduktene er endret tilsvarende
  • Ingen dobbeltdokumentasjon – henviser til hverandre
   • Teksten og oversiktsfiguren i beskrivelsen av begrepet styringsdokumentasjon er forbedret i tråd med dette
   • Aktiviteten «Ferdigstille styringsdokumentasjon» (i konseptfasen) er supplert med anbefalt arbeidsflyt ved utarbeidelsen
 • Siden «Styre prosjektets produktleveranser» er oppdatert med en grundigere beskrivelse av hvordan Prosjektveiviseren kan/skal brukes i samspill med ulike prosesser og metoder for fremskaffelsen av prosjektets produkter, herunder organisasjonsutvikling/endringsledelse som en sentral del av et digitaliseringsprosjekt.
 • Det er etablert en ny side «Følge opp informasjonssikkerhet i prosjektgjennomføringen» som henvises til fra aktivitetene
  • Styre prsjektet / håndtere endringsønsker underveis
  • Fremskaffe fasens prdukter
  • Gjennmføre anskaffelser og inngå kontrakter
  • Overlevere ferdige prdukter til linjen
 • I innledningen på forsiden er «gjennomføring av digitaliseringsprosjekter» endret til «styring av digitaliseringsprosjekter»
 • På siden «Om prosjektveiviseren» er det lagt inn et nytt avsnitt om Prosjektveiviserens relasjon til flere av Difis andre sentrale virkemidler
 • I planleggingsfasen er aktivitetene for å utarbeide styringsdokumentasjonen slått sammen til en ny aktivitet «Ferdigstille styringsdokumentasjon», tilsvarende som det var i konseptfasen
 • Aktiviteten «Utvikle, teste og levere fasens produkter» er erstattet med siden «Fremskaffe fasens produkter», hvor også andre viktige prosjektprodukter i tillegg til IKT/programvareprodukter er synliggjort
 • Siden som definerer begrepet endringsledelse er oppdatert
 • Sjekklistene for alle beslutningspunktene er utvidet til å omfatte også den delen av prosjektet som er rettet mot organisasjonsutvikling og endringsledelse ifm. dette.
 • Rollebeskrivelsen for prosjektets gevinstansvarlige er oppdatert med en bedre beskrivelse av ansvarsforholdet ift. prosjektets gevinsteiere
 • Sidene «Prosjektstyring og Smidig utviklingsmetodikk» og «Prosjektvegvisaren og bruk av sprintar» er forbedret med mer treffende formuleringer, iht. til registrerte kommentarer.
 • Viktigheten av at prosjekter legger vekt på klart språk, både mht sin prosjektdokumentasjon og produktdokumentasjon er synliggjort på siden
  • «Ferdigstille styringsdokumentasjon» (i konseptfasen)
  • «Ferdigstille styringsdokumentasjon» (i planleggingsfasen)
  • «Fremskaffe fasens produkter» (i gjennomføringsfasen)
  • Sidene henviser til skriveråd for klart språk.
 • Siden «Oversikt over alle sidene i Prosjektveiviseren» er supplert med tekstlenker direkte til de enkelte sidene.
 • Søkefunksjonen er forbedret slik at det er mulig å filtrere på treff innenfor hhv Prosjektveiviseren og beskrivelsen av e-handel.

 • Helt ny beskrivelse av konseptfasen
  • Nye aktiviteter i venstremenyen, samordnet med de 6 obligatoriske spørsmålene i utredningsinstruksen.
  • Under aktiviteten «Planlegge arbeidet i konseptfasen» presiseres viktigheten av å finne riktig detaljeringsnivå i konseptutredningen.
  • Aktivitetene «Avklare IT-politiske føringer» og «Fange opp erfaringer» finnes igjen som underliggende støtteaktiviteter.
  • «Gjennomføre samfunnsøkonomisk analyse» utgår som selvstendig aktivitet.
 • Endret beskrivelse av planleggingsfasen
  • Omarbeidede aktiviteter for å klargjøre at løsningens innhold og utforming ikke skal fastlegges i planleggingsfasen
  • Beskrive behovet for endringer i arbeidsprosesser og organisering, istedenfor å beskrive de endrede arbeidsprosessene.
  • Beskrive tekniske rammer for prosjektet, istedenfor å beskrive løsningens tekniske tilnærming.
  • Beskrive de overordnede prosjektproduktene (iht ny begrepsdefinisjon), istedenfor å beskrive leveransenes format, etc.
  • Aktiviteten «Etablere prosjektorganisasjonen» er mer konkretisert.
  • Aktiviteten «Utarbeide styringsdokumentasjon» endret til «Utarbeide styringsdokument».
  • Aktiviteten «Etablere plan for prosjektet» endret til «Planlegge prosjektgjennomføringen».
 • Informasjonssikkerhet er ivaretatt bedre med egne temasider
  • I konseptfasen: Avklare behov for informasjonssikkerhet
  • I planleggingsfasen: Ivareta informasjonssikkerhet i prosjektplanleggingen
 • Oppdaterte versjoner av maler, inspirert av den vellykkede strukturen i søknadsskjemaene i Medfinansieringsordningen
  • Mal for gevinstrealiseringsplan. Merk at "utarbeidet av" på malens forside er endret fra prosjektleder til gevinstansvarlig.
  • Mal for prosjektforslag
  • Mal for styringsdokument
 • Beskrivelsen av gjennomføringsfasen(e) er endret med presisering av at delfasene kan brukes i mange ulike former, alt ut fra prosjektets type og karakter
 • Beskrivelsen av avslutningsfasen er endret for å klargjøre at det er her produktansvaret/eierskapet overføres. Leveransene er allerede overlevert i gjennomføringsfasen(e).
 • Beskrivelse av gevinsteiere som lokale eiere av enkeltgevinster er bygget inn i rollebeskrivelsen for Gevinstansvarlig.
 • Viktigheten av rollene gevinstansvarlig, gevinsteiere og andre interessenter for å få til tidlig og god gevinstrealisering er utdypet gjennom endringer i
  • Gevinstrealisering (temaside)
  • Gevinstrealisering i konseptfasen
  • Gevinstrealisering i planleggingsfasen
  • Gevinstrealisering i gjennomføringsfasene
  • Gevinstrealisering i avslutningsfasen
  • Gevinstrealisering i realiseringsfasen
  • Prosjektets interessenter (temaside)
  • Interessenter i gjennomføringsfasene
 • Temasiden om virksomhetsarkitektur er forbedret med nye lenker til nasjonal arkitektur, prinsipper og sammenhengen med Prosjektveiviseren.
 • Andre forbedringer og utdypninger
  • BP1: Tekstlig forbedring
  • BP5: Anbefaling av en bevisst overlevering fra prosjekteieren til virksomhetsledelsen, for å sikre en videre god oppfølging av gevinstrealiseringen.
  • Prosjektprodukt er lagt til under Begreper.
  • På siden «Roller og ansvar» er tekstlenken til bibliotekets rollebeskrivelser gjort mer synlig øverst på siden.
  • Forbedret tekst i beskrivelsen av ledelsesproduktet Prosjektmandat.
  • Ny hjelpeside med oversikt over alle sider i Prosjektveiviseren, med henvisning nederst på forsiden.

 • Interessenter er lagt inn som nytt tverrgående tema, tilsvarende som gevinstrealisering og usikkerhetsstyring
  • Hvordan identifisere ulike typer av interessenter?
  • Hvilken type interessenter er viktige i de ulike fasene?
  • Hvordan få interessenter til å medvirke positivt?
  • Mal for interessentregister
 • Ny beskrivelse av konseptfasen
  • Klargjøring av hensikt og omfang av konseptfasen
   • Hva er det egentlige/reelle behovet?
   • Del opp i flere prosjekter hvis mulig
   • Godt nok detaljnivå for å sikre riktig konseptvalg
  • Omtale av temaet «Rettslige reguleringer gjennom lover og forskrifter».
   • Som rammebetingelser prosjektet
   • Regelverksutvikling/automatisering som prosjektleveranse
  • Henvisning til annen relevant metodikk
   • Interessenter
   • Behovsanalyse
   • Gode mål og målstrukturer
   • Innovasjon
   • Innovative anskaffelser
   • Informasjonssikkerhet
 • Oppdaterte versjoner av maler
  • Prosjektmandat
  • Prosjektbegrunnelse
  • Prosjektforslag
  • Styringsdokument
 • Støtte gevinstfokus i BP2, BP3 og BP4 sjekklister
 • Andre forbedringer og utdypninger
  • Samhandling mellom prosjekteier og prosjektleder
  • Håndtering av endringer underveis i prosjektet
  • Prince2 usikkerhetshjul lagt inn under Usikkerhetsstyring.
  • Presisering av nødvendig sammenheng mellom prosjektets leveranser og gevinster i aktiviteten Beskrive prosjektets produkter/leveranser
  • Tverrgående temaer gevinstrealisering og usikkerhetsstyring reversert til bokmål
 • Begrepsbruk
  • Vurdering av konsept i konseptfasen. Evaluering av konsept i realiseringsfasen
  • Begrepet Produkter erstattes av Ledelsesprodukter
  • Begrepet Ressurser erstattes av Dokumentmaler
  • Interessent er tatt inn på begrepslisten
  • Revidert beskrivelse av Intern kvalitetssikring
  • Revidert beskrivelse av Funksjonell og teknisk Løsningsbeskrivelse.
   • Nytt begrep: Prosjekttilnærming
   • Endret navn på planleggingsaktivitetene Utarbeide funksjonell/teknisk løsningsbeskrivelse
 • Roller
  • Prosjektstyre inn på rollelisten
  • Prosjektdeltaker inn på rollelisten
 • Ny knapp på forsiden hvor det finnes mer informasjon om e-læringsprogrammet for Prosjektveiviseren, Finn Veien.
 • Ny aktivitet under e-handel/konseptfasen med dokumentasjon av erfaringer ved bruk av e-handel
 • Informasjon om tilgjengelige verktøyløsninger basert på Prosjektveiviseren (lenket opp fra teksten på forsiden)
 • Informasjon om kursleverandører (lenket opp fra teksten på forsiden)
  • Prosjektstyring basert på Prosjektveiviseren
  • Porteføljestyring basert på MoP
 • Andre praktiske forbedringer
  • Fra (ledelses)produktsidene kan du klikke deg direkte til riktig dokumentmal
  • Det vises flere nyheter på forsiden, og du kan også finne tilbake til gamle nyheter.

 • Forsiden er redigert for å øke lesbarheten
 • I høyremenyen er Styre produktleveranser lagt inn, samtidig som valget Smidig er flyttet inn under dette temaet.
  • Ny side som beskriver prosjektstyringens relasjon til fremskaffelse av prosjektets produktleveranser, herunder
   • Anskaffelser og sammenhengen med Prosjektveiviseren
   • Programvareutvikling med Smidig utviklingsmetodikk og sammenhengen med Prosjektveiviseren, herunder en ny side om hvordan bruk av Smidig påvirker prosjektstyringen i de ulike fasene
   • Bruk av sprinter i gjennomføringsfasen
 • Under beskrivelsen av begrepet Styringsdokumentasjon er det lagt inn en figur som viser i hvilke faser de ulike dokumentene skal utarbeides og i hvilke fases de skal holdes oppdatert.
 • Hovedsiden for konseptfasen er oppdatert for å klargjøre hva som menes med alternative konsepter.
 • Siden «Gjennomføre samfunnsøkonomisk analyse» er oppdatert med lenke til ny versjon av DFØs veileder, samt tilsvarende endringer i teksten og i oppgavelisten.
 • Rollebeskrivelsene for Virksomhetsledelsen, Gevinstansvarlig, Prosjekteier og Prosjektleder er oppdatert
  • Prosjekteier oppnevnes av Virksomhetsledelsen
  • Presisering av gevinstansvarlig-rollens ansvar
  • Presisering av prosjekteier-rollens ansvar
  • Presisering av at god samhandling mellom prosjekteier og prosjektleder er en vesentlig suksessfaktor
  • Lederen av planleggingsfasen betegnes Prosjektleder, (og ikke leder/utredningsleder for planleggingsfasen).
 • Produktsiden «Gevinstrealiseringsplan» er oppdatert med en klargjøring av hvem som har ansvaret for gevinstrealiseringsplanen, samt oppdatert lenke til ny versjon av DFØs veileder for gevinstrealisering.
 • En presisering er lagt inn på begrepssiden for Løsningsbeskrivelse
 • Idebeskrivelse er slettet fra begrepslisten etter som begrepet ikke er brukt noe sted i Prosjektveiviseren.
 • Alle sider tilhørende God praksis, de tverrgående temaene Gevinstrealisering, Usikkerhetsstyring, samt Smidig er oversatt til nynorsk.
 • Hovedsiden for Bibliotek er oppdatert ifm dette, og en ordliste for bokmål til nynorsk oversettelse av enkelte begreper er lagt inn med lenke fra teksten.
 • Usikkerhetsstyring i konseptfasen og planleggingsfasen er oppdatert for å ivareta usikkerhetsstyringens vinkling i disse fasene på en bedre måte.
 • Med lenke fra teksten på forsiden er det lagt inn en ny side om sammenhengen mellom Prosjektveiviseren og internasjonale prosjektstandarder, dvs. en synliggjøring av knytningen mellom Prince2 og Prosjektveiviseren og tilsvarende for PMBOK, IPMA NCB og ISO 21500.
 • Siden «Om Prosjektveiviseren» er kortet ned samtidig som det er lagt inn pekere til en ny underliggende side:
  • Ny side om Brukerforum for prosjektveiviseren og Nettverk for program- og porteføljestyring

 • Velkomstsiden er oppdatert med grundigere beskrivelse av hva Prosjektveiviseren er
 • Prosjektveiviserens sammenheng med anskaffelsesprosessen er beskrevet, herunder på hvilke punkter disse konkret er knyttet sammen. Dette gjelder sidene:
  • Hovedside Konsept
  • Fange opp erfaringer
  • Utarbeide gjennomføringsstrategi
  • Dokumentmal for Prosjektmandat
 • Mal for Prosjektbegrunnelse er utarbeidet
 • Terminologi for konseptevaluering er oppdatert.
  • Endret aktivitet «Evaluere konsept» til «Etterevaluering av konseptvalget»
 • Feil på ressursside Prosjektmandat er rettet.
 • Styringsdokumentasjonens struktur og innhold er forbedret og klargjort med diverse oppdateringer i tekstsider og dokumentmaler:
  • Begrepsside Styringsdokumentasjon
  • Hovedside Konsept
  • Hovedside Planlegging
  • Produktsider for Styringsdokument, Godkjent styringsdokument, Prosjektforslag og Prosjektplan
  • Produktsider for Faseplan - planlegging, gjennomføring og avslutning
  • Produktside for Idebeskrivelse er slettet
  • Ressursside Styringsdokument
  • Dokumentmaler for Styringsdokument og Prosjektforslag
  • Dokumentkrav ved BP2, BP3, BP4 og BP5

 • Alle temasider for Smidig er oppdatert:
  • Presisering av at det er Scrum Prosjektveiviseren forholder seg til
  • En del tekst som beskrev detaljert metodeinnhold er tatt bort
 • Temasider for Gevinstrealisering er oppdatert for å harmonere med ny versjon av DFØs veileder for gevinstrealisering:
  • Gevinstoversikt (erstatter begrepet Gevinstplan) er lagt inn i malen for Prosjektforslag.
  • Begrepet Gevinstkart erstatter Gevinstavhengighetskart
  • I Gevinstrealiseringsplanen er gevinstenes knytning til produkt lagt inn i tabellen over sentrale gevinster
  • Evaluering av gevinstrealiseringsprosessen er bygget inn i «Evaluere konsept» og i «Konseptevalueringsrapport».
  • Bedre synliggjøring av at der hvor produkter leveres i løpet av gjennomføringsfasen skal gevinstrealiseringen også iverksettes uten unødig opphold.
 • Erfaringslæring er bedre synliggjort i beskrivelsen og i malen for Sluttrapport

 • Alle maler er oversatt til nynorsk. Totalt 28 maler for Prosjektveiviseren og e-handelsversjonen tilsammen. For alle nynorsk-brukere innebærer dette at malene får en klart større bruksverdi.
 • Malenes formatering er forbedret for å lette redigeringen, og Difi-logoen er tatt bort for å gjøre plass til egen logo.
 • Begrepene Prosjekt, Program og Portefølje er definert og satt i relasjon til Prosjektveiviserens innhold.
 • Begrepet "Business case" er erstattet med "Prosjektbegrunnelse".
 • Det tverrgående temaet Gevinstrealisering er noe oppgradert. Blant annet er rollen "gevinstansvarlig" er beskrevet.
 • Endringsledelse er beskrevet og knyttet opp mot gevinstrealisering.
 • Hensikt og muligheter i forbindelse med eventuell oppdeling i flere gjennomføringsfaser er beskrevet under "Styre i faser".
 • Beskrivelsen av "Tilpasning til prosjektomgivelsene" er utdypet i forhold til tilpasning til egen organisasjon og skalering til det enkelte prosjekt.
 • Bruken av Avslutningsanbefaling ved BP4 er oppdatert. Bruken av Avslutningsanmodning ved e-handelsversjonens BP5 er oppdatert i samsvar med hovedversjonen.
 • Det er lagt inn enkelte små presiseringer og justeringer, for eksempel at faseplanen for neste fase skal inneholde et tilbakeblikk på leverte resultater fra forrige fase (som en kompensasjon for at faseavslutningsrapporten i Prince2 ikke et tatt med som eget dokument).
 • Dessuten er det generelt gjort noen oppstramminger av begrepsbruk, for eksempel bruk av "usikkerhet" vrs "risiko" i noen av dokumentmalene.

Prosjektveiviseren ble fra nå den anbefalte prosjektmodellen for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor.

Denne versjonen ga en mye klarere anbefaling til en strukturert styring av prosjekter. Modellen ble utviklet med inspirasjon fra den generiske prosjektledelsesmodellen PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments), men klart rettet mot digitaliseringsprosjekter. Dette ble gjort ved å vektlegge de temaene hvor forbedringspotensialet i norsk offentlig sektor ble oppfattet som størst, for eksempel vekt på god eierstyring og et aktivt forhold til de IT-politiske føringene i digitaliserings-rundskrivet.

Tanken med å knytte prinsipper og begrepsbruk i størst mulig grad til PRINCE2 var å oppnå en mest mulig helhetlig forståelse på tvers av offentlig sektor, og dermed en mer effektiv utveksling av erfaring og kompetanse mellom ulike prosjektmiljøer. I ettertid har det vist seg at dette i stor grad har gitt positive resultater.

Et annet viktig grep relatert til PRINCE2 var å fremheve linjeorganisasjonens viktige vurderinger av virksomhetens behov og mulige gevinster, ved å synliggjøre dette som en egen konseptfase før oppstarten av selve prosjektet. Dessuten ble gevinstrealisering vektlagt som et tverrgående tema, samt at linjeorganisasjonens oppfølging av gevinster også etter prosjektets avslutning ble synliggjort med en egen linjeeiet realiseringsfase.

En samlimg av beste praksis i form av eksisterende maler og eksempler fra virksomhetene, knyttet opp mot fasene i en generisk fasemodell.