Hopp til hovudinnhald

Evaluere tiltak

Etter at tiltaka er gjennomførte i samsvar med plan – og som eit minimum i samband med kvar faseovergang – bør det gjerast ei evaluering av gjennomføringa av tiltaka og effekten av kvart enkelt tiltak. Naturlege spørsmål å stille seg i denne evalueringa kan vere:

  • Vart planlagde tiltak gjennomførte og følgde opp på ein god måte?
  • Korleis opplever interessentane at dei vert tekne vare på?
  • Opptrer interessenten positivt/negativt overfor prosjektet?
  • Saknar interessenten noko informasjon?
  • Fungerer den valde kommunikasjonsforma og kanalane?
  • Er det behovet for nye eller utvida tiltak?