Hopp til hovedinnhold

Analysere interessenter

Hensikten med interessentanalysen er å klarlegge på hvilken måte de enkelte interessentene vil kunne komme til å påvirke eller bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater.

Steg 1

Klarlegg hvilke forventninger interessentene har til prosjektet eller resultatene fra prosjektet. Her er eksempler på noen sentrale spørsmål som bør stilles:

 • Hva er viktig for interessenten? Hva vil han/hun ønske å påvirke?
 • Har interessenten i utgangspunktet en positiv eller negativ holdning til prosjektet? Ser de spesielle fordeler eller ulemper?
 • Har interessenten spesielle forventninger til prosjektets produkter/resultater eller måten prosjektet vil bli gjennomført på?
 • Hva ser interessenten som prosjektets suksesskriterier?
 • I hvilken fase vil interessenten ha en spesielt viktig rolle? Prioriter analysen av de interessentene som er viktige for den fasen prosjektet er i eller snart skal over til.

Steg 2

Klarlegg hvilken interesse de ulike interessentene har i prosjektet, herunder i hvilken grad interessenten kan forventes å engasjere seg i prosjektet. Angi interessentenes grad av interesse i prosjektet ved å bruke skalaen; ingen, liten, middels, stor. Som grunnlag for vurderingen kan for eksempel følgende spørsmål stilles:

 • På hvilken måte og i hvilken grad vil interessenten påvirkes av prosjektgjennomføringen eller resultatene fra prosjektet? (Slike interessenter blir i andre sammenhenger ofte kalt «berørte parter».)
 • I hvilken grad kan interessenten forventes å bidra i prosjektet eller i forbindelse med innføring og bruk av prosjektets resultater?
 • Hvilken vilje og evne har interessenten til å samarbeide med prosjektet?

Steg 3

Klarlegg hvilken innflytelse de ulike interessentene vil ha på prosjektets innhold og gjennomføring. Angi interessentenes grad av innflytelse på prosjektet ved å bruke skalaen; ingen, liten, middels, stor. Som grunnlag for vurderingen kan for eksempel følgende spørsmål stilles:

 • I hvilken grad og på hvilken måte kan interessenten påvirke prosjektet?
 • Hvilken makt og vilje har interessenten til å påvirke prosjektet?

Steg 4

Legg resultatet av vurderingene ovenfor inn i interessentregisteret:

 • Forventninger og holdning til prosjektet
 • Interesse – og vilje/evne til å samarbeide med prosjektet
 • Innflytelse – og makt/vilje til å påvirke prosjektet

Et lite tips ...

Vær her oppmerksom på innhold og formuleringer. Et interessentregister er ikke dine personlige notater, men skal tåle innsyn fra andre, inkludert interessentene selv.

Se også kapittel 3.1 om interessentanalyse under DFØs veileder for gevinstrealisering.