Hopp til hovedinnhold

Oppdatere og lukke prosjektregnskap

I denne aktiviteten sørger dere for at prosjektregnskapet er oppdatert og lukket.

Prosjektregnskapet er et regnskap som inneholder de utgiftene som er direkte knyttet til gjennomføring av et prosjekt i henhold til prosjektplan/budsjett. Ifølge bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 5.3.8 skal det utarbeides prosjektregnskap ved store anskaffelser der kostnadene påløper over tid.

Det skal jevnlig utarbeides oppstillinger som viser forventede resterende utgifter til ferdigstillelse mot budsjett og bevilgning. Utgifter som relaterer seg til større tidsbegrensede prosjekter, kan rapporteres under post 21 Spesielle driftsutgifter, jf. Finansdepartementets rundskriv R-101.

I forbindelse med avslutning av prosjektet må prosjektregnskapet oppdateres og lukkes.

Relaterte steg i prosjektet