Hopp til hovedinnhold

Ferdigstille styringsdokumentasjon

Her skal dere dokumentere resultatene fra konseptfasen slik at det gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for BP2. Aktuell styringsdokumentasjon er prosjektforslag, prosjektbegrunnelse og faseplan for planleggingsfasen.

  Les mer om formål og innhold under hvert dokument ved å klikke på lenkene.

  Anbefaling:

  1. Ta utgangspunkt i mandatet for konseptfasen, og start med å utarbeide den første delen av prosjektbegrunnelsen.
  2. Bygg videre på dette i utarbeidelsen av prosjektforslaget.
  3. Bruk informasjon herfra til å utarbeide siste delen av prosjektbegrunnelsen.
  4. Utarbeid en faseplan for planleggingsfasen.
  Viser hovedpunktene i konseptfasens dokumenter Prosjektbegrunnelse og Prosjektforslag, og en anbefalt rekkefølge for å utarbeide innholdet i disse punktene.

  Husk å skrive all styringsdokumentasjon i et klart språk som gjør at innholdet blir lettfattelig og godt kommunisert. Ellers vil kvaliteten og nytteverdien av dokumentasjon bli dårligere, og dermed ikke bidra til å sikre god prosjektstyring.

  I dette dokumentet skal dere lage en helhetlig beskrivelse av det anbefalte konseptet, og hva et prosjekt basert på dette konseptet vil innebære.

  Dette omfatter en fremstilling av de vurderingene dere har gjort, knyttet til de ulike konseptene. Beskrivelsen skal kunne brukes som beslutningsunderlag for virksomhetsledelsen.

  Prosjektforslaget opprettes i konseptfasen, og dokumentet oppdateres ikke i senere faser.

  Prosjektforslaget er en overordnet og kortfattet beskrivelse av hvordan man på dette tidspunktet ser for seg at hovedtrekkene i prosjektets gjennomføring vil hunne se ut. I planleggingsfasen vil prosjektforsalget bli brukt som underlag for å utabeide prosjektets styringsdokument.

  Denne første grove versjonen av prosjektbegrunnelsen skal dere basere på det utredningsarbeidet som er gjort og den samfunnsøkonomiske analysen for det konseptet dere anbefaler i prosjektforslaget.

  Prosjektbegrunnelsen brukes for å dokumentere grunnlaget for å sette i gang prosjektet, basert på kostnader til utvikling, implementering og løpende drifts- og vedlikeholdskostnader, sammenliknet med prosjektets gevinster.

  Prosjektbegrunnelsen etableres i en første grov versjon i konseptfasen, men utvikles videre i planleggingsfasen. Prosjektet må senere også gjennomgå og eventuelt revidere prosjektbegrunnelsen ved hver faseovergang, og skal aktivt bruke dokumentet i styringen av prosjektet.

  Oppgaver:

  1. Hente ut nøkkelinformasjon fra den samfunnsøkonomiske analysen
  2. Utarbeide prosjektbegrunnelse basert på kostnader og gevinster ved valgt konsept

   Denne første grove versjonen av prosjektbegrunnelsen skal dere basere på det utredningsarbeidet som er gjort og den samfunnsøkonomiske analysen for det konseptet dere anbefaler i prosjektforslaget.

   Prosjektbegrunnelsen brukes for å dokumentere grunnlaget for å sette i gang prosjektet, basert på kostnader til utvikling, implementering og løpende drifts- og vedlikeholdskostnader, sammenliknet med prosjektets gevinster.

   Prosjektbegrunnelsen etableres i en første grov versjon i konseptfasen, men utvikles videre i planleggingsfasen. Prosjektet må senere også gjennomgå og eventuelt revidere prosjektbegrunnelsen ved hver faseovergang, og skal aktivt bruke dokumentet i styringen av prosjektet.

   Oppgaver:

   1. Hente ut nøkkelinformasjon fra den samfunnsøkonomiske analysen
   2. Utarbeide prosjektbegrunnelse basert på kostnader og gevinster ved valgt konsept

   Dette dokumetet skal skape grunnlag for en strukturert og effektiv gjennomføring av planleggingsfasen, herunder sikre tilstrekkelige ressurser og kompetanse til en god gjennomføring.

   Faseplanen er en plan som dekker produktene, ressursene, aktivitetene og prosjektstyringen i én fase. Den kan brukes som en referanse for å måle fremdriften i den fasen prosjektet er i. Faseplanen må derfor inngå i beslutningsunderlaget som virksomhetsledelsen skal benytte for å avgjøre om de skal iverksette oppstart av planleggingsfasen.

   I konseptfasen utarbeides en faseplan som dekker aktiviteter, forventet fremdrift og ressursbehov i planleggingsfasen. I forbindelse med overgangen fra konseptfase til planleggingsfase er det ofte stor utskifting i bemanning, og sentrale deltakere i konseptfasen er ikke nødvendigvis med videre i planleggingsfasen. I faseplanen for planleggingsfasen blir det derfor spesielt viktig å peke på all detaljert prosjektdokumentasjon (utover den obligatoriske styringsdokumentasjonen), for eksempel resultater fra analyser, etc som vil være nyttig for arbeidet i planleggingsfasen.

   Relaterte steg i prosjektet