Hopp til hovedinnhold

Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Her skal dere beskrive hva som skal til for at prosjektet blir en suksess, og hvilke usikkerheter som er knyttet til dette.

Hvor sikre er vi på at prosjektet vil skape de endringene virksomheten ønsker?

Utredningen skal vise hvilke forutsetninger som vil bli viktige for at prosjektet skal lykkes. Dette kan blant annet være forhold knyttet til prosjektgjennomføringen, som for eksempel

  • styring, organisering og ansvarsforhold
  • informasjonsflyt
  • løsninger

De fleste prosjekter vil ha noen sentrale forutsetninger for at mottakerne skal kunne ta i bruk prosjektets leveranser på en god måte, og dermed realisere gevinstene. Dette kan for eksempel være

For mer veiledning om dette, se kapittel 2.1.2 i DFØs veileder til utredningsinstruksen og kapittel 3.8 i DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Oppsummer de forutsetningene og antakelsene dere har lagt til grunn for vurderingene av nytte- og kostnadsvirkninger. Synliggjør også de viktigste punktene fra analysen av prosjektets usikkerhet, og hvilke tiltak som er nødvendig for å håndtere disse usikkerhetene gjennom prosjektets gjennomføring.

En viktig suksessfaktor for et prosjekt er alltid å involvere prosjektets interessenter på en god måte. Oppsummer også hvilke interessenter prosjektet bør involvere, samt når og på hvilken måte.

Til hjelp i konseptarbeidet

I disse vurderingene blir det også viktig å

Relaterte steg i prosjektet