Hopp til hovedinnhold

BP2 – Beslutte oppstart av planleggingsfasen

Her beslutter virksomhetsledelsen om prosjektforslaget representerer en ønskelig investering som bør detaljeres videre i en planleggingsfase.

I konseptfasen er det utarbeidet et prosjektforslag og en faseplan for planleggingsfasen. Fasen godkjennes ved at prosjekteier signerer prosjektforslaget, som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen.

I beslutningspunkt 2 vurderer virksomhetsledelsen om prosjektforslaget understøtter virksomhetens strategiske mål. I tillegg beslutter virksomhetsledelsen om planleggingsfasen kan starte, og godkjenner valg av prosjektlederen som er identifisert i konseptfasen.

Sjekkliste:

 1. Er prosjektet realistisk og gjennomførbart?
 2. Er det vurdert om det skal etableres et prosjektstyre?
 3. Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert?
 4. Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert?
 5. Støtter prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier?
 6. Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av nytte/kost for hvert alternativ?
 7. Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt?
 8. Er rollebeskrivelse for prosjektleder etablert?
 9. Er alle nøkkelressurser tilordnet til prosjektet?
 10. Er det utarbeidet en prosjektbegrunnelse?
 11. Tror vi organisasjonen vil være i stand til å gjennomføre denne endringen på en god måte?
 12. Er det utarbeidet en strategi for endringsledelse?
 13. Er overordnede behov for informasjonssikkerhet og personvern avklart?

Relaterte steg i prosjektet