Hopp til hovedinnhold

BP3 – Beslutte overgang til gjennomføringsfasene

Her beslutter prosekteier oppstart av første gjennomføringsfase.

I beslutningspunkt 3 skal prosjekteier ta stilling til om styringsdokumentasjonen fra planleggingsfasen gir tilstrekkelig grunnlag for å beslutte oppstart av første gjennomføringsfase.

Hvis det er grunnlag for det, beslutter prosjekteier at første gjennomføringsfase skal startes opp, og utnevner en prosjektleder for gjennomføringen av prosjektet.

Planleggingsfasen godkjennes ved at prosjekteier signerer styringsdokumentet som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og forankret hos ledelsen.

Sjekkliste:

 1. Er prosjektet fortsatt ønskelig og i tråd med virksomhetens strategiske mål?
 2. Er prosjektets resultatmål med tilhørende produkter/leveranser egnet til å skape de ønskede endingene og gevinstene som ble lagt til grunn for vurderingene i konseptfasen?
 3. Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan som bryter prosjektet ned i håndterbare faser?
 4. Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring, for eksempel kommunikasjonsstrategi, kvalitetsstrategi og anskaffelsesstrategi?
 5. Er det gjennomført interessentanalyse og iverksatt relevante tiltak basert på denne?
 6. Er prosjektorganisasjonen tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet?
 7. Er usikkerhetsanalyse blitt utført og er usikkerheten akseptabel?
 8. Er kritiske suksessfaktorer identifisert?
 9. Har gevinstansvarlig vært aktivt involvert i utarbeidelsen av gevinstrealiseringsplanen?
 10. Er linjeorganisasjonens kapasitet til å realisere gevinstene blitt vurdert?
 11. Er det utarbeidet en plan for endringsledelse?
 12. Er det gjennomført nødvendige vurderinger av personvernkonsekvenser?
 13. Er det gjennomført risikovurderinger på informasjonssikkerhetsområdet?

Relaterte steg i prosjektet