Hopp til hovedinnhold

Beskrive tekniske rammer for prosjektet

I denne aktiviteten skal dere sikre at interne og eksterne tekniske føringer for prosjektet vil bli oppfylt.

Beskrivelsen skal vise hvordan IT-politiske føringer og andre eksterne tekniske rammebetingelser vil bli oppfylt i prosjektet. Den skal også beskrive hvordan prosjektets produkter vil ivareta virksomhetens IT-strategi, samt arkitekturprinsipper, standarder og retningslinjer.

Kartlegg og beskriv hvilke systemer og tjenester som løsningen skal virke sammen med eller utveksle data med.

Det som skal beskrives her er altså IKKE en teknisk løsningsbeskrivelse. Det ville begrense prosjektets videre handlingsrom for å finne de beste løsningene underveis i gjennomføringsfasene. Kravspesifikasjoner som lages i denne fasen skal være rettet mot behov, eventuelt ønsket funksjonalitet (dvs. en funksjonell løsningsbeskrivelse), og ikke mot løsningenes detaljerte innhold og virkemåte. Ved å holde løsningsvalget mest mulig åpent i planleggingsfasen vil løsningsutviklingen i gjennomføringsfasene i større grad kunne preges av innovasjon og smidig programvare-utvikling.

Ivareta informasjonssikkerhet og personvern i prosjektplanleggingen ved å vurdere sikkerheten i samspillet mellom systemer og tjenester, behovet for sikkerhetsarkitektur og bruk av felleskomponenter.

Oppgaver:

  1. Liste opp alle relevante interne og eksterne føringer
  2. Beskrive hvordan prosjektet vil sikre at disse føringene blir ivaretatt
  3. Kartlegge og beskrive relevante grensesnitt som løsningen må ivareta

Relaterte steg i prosjektet