Hopp til hovedinnhold

Utarbeide gjennomføringsstrategi

Her skal dere beskrive hvilke strategier dere vil benytte for å gjennomføre prosjektet og nå prosjektets mål.

Gjennomføringsstrategi er en samlebetegnelse for mange strategier, og det vil variere fra prosjekt til prosjekt hvilket omfang de enkelte strategiene vil ha. Gjennomføringsstrategiene inkluderer:

 • Rutiner for oppfølging av påløpte kostnader/timer, hvordan dette skal sammenholdes med måling av framdrift (inntjent verdi i prosjektet) og hvordan slike data skal rapporteres
 • Usikkerhetsstrategi – hvordan usikkerhetselementer skal løpende identifiseres, håndteres, rapporteres
 • Kommunikasjonsstrategi – analyse av interessentene og planer for når og hvordan informasjon skal utveksles, herunder også når og hvordan det skal rapporteres mellom ledelsesnivåer
 • Kvalitetsstrategi – hvilke kvalitetsstandarder, kvalitetssystemer og teknikker for kvalitetskontroll som skal anvendes for å oppnå de nødvendige kvalitetsnivåene
 • Konfigurasjonsstrategi – hvordan og av hvem prosjektets produkter blir versjonert, kontrollert og beskyttet
 • Konkurransestrategi – dokumentet beskriver alle viktige vurderinger og beslutninger som legger rammene for den praktiske gjennomføringen av konkurransen. På Anskaffelser.no ligger mal for konkurransestrategi som omfatter:
  • Anskaffelsens formål
  • Vurdering av markedssituasjonen
  • Oppsummering av interessentanalyse og kommunikasjonsplan
  • Konklusjoner fra usikkerhetsvurderingen
  • Oppdatert budsjett for anskaffelsen
  • Beslutninger knyttet til spesifikasjonsform, krav- og tildelingskriterier, valg av prosedyre, konkurranseregler, kontraktsvilkår og publisering.

Oppgaver:

 1. Identifisere hvilket detaljnivå som er tilstrekkelig for de enkelte gjennomføringsstrategiene
 2. Utarbeide beskrivelser for gjennomføringsstrategiene

Relaterte steg i prosjektet