Hopp til hovedinnhold

Styre prosjektet

Hensikten med denne aktiviteten er å fordele, følge opp og styre det arbeidet som skal gjøres for at prosjektets produkter lages, overleveres og godkjennes.

I gjennomføringsfasene skal planverket som er etablert i planleggingsfasen gjennomføres.

Prosjektleder har en sentral rolle i å tildele oppgaver til prosjektdeltakere, følge opp arbeidet som skal gjøres, kartlegge og rapportere fremdrift i henhold til planverk, håndtere usikkerhet, og å styre det arbeidet som skal gjøres for at prosjektets produkter lages, overleveres og godkjennes.

Det er ikke uvanlig at det i løpet av gjennomføringsfasene fremkommer ønsker fra ulike interessenter om endringer eller tillegg i de prosjektproduktene som er avtalt. Slike endringer eller tillegg trenger ikke nødvendigvis å være negativt for prosjektet. I mange tilfeller kan det faktisk føre til en bedre leveranse som i større grad tilfredsstiller de reelle behovene. Forutsetninger i omgivelsene kan ha endret seg og forståelsen av behovene kan ha utviklet seg underveis. Dersom prosjektleder har full kontroll på hvor prosjektet står mht til leveranser, fremdrift og ressursbruk kan endringer og tillegg i prosjektets omfang ha en avgjørende positiv effekt på prosjektets gevinstrealisering. Men en viktig forutsetning blir da at prosjektet har gode mekanismer for å håndtere slike endringer.

Konsekvent bruk av produktorientert planlegging og oppfølging vil være en sentral metode i denne sammenhengen. I et prosjekt hvor leveranser skal fremskaffes gjennom programvareutvikling vil smidig utviklingsmetodikk være en effektiv mekanisme i gjennomføringen av prosjekter med store endringer i omfang og krav underveis.

Prosjektoppfølgingen må gjøres ut fra et bevist forhold til prosjektets styringsparametere og hvilke av disse som ifølge prosjekteierens føringer bør vektlegges.

Oppgaver:

  1. Tildele og følge opp arbeid som skal gjøres
  2. Kartlegge og rapportere fremdrift i henhold til strategi og planer
  3. Identifisere og håndtere usikkerhet i henhold til strategi
  4. Overvåke prosjektet og iverksette korrektive tiltak ved behov
  5. Eskalere avvik og usikkerhet til prosjektstyret ved behov
  6. Håndtere endringsønsker
  7. Rapportere, ad hoc og regelmessig til prosjektstyret, for eksempel i form av statusrapporter
  8. Administrere kontrakter

Relaterte steg i prosjektet